| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

3 استاد و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه آزاد

چکیده

علیرغم توجه به توسعه نظریه های مربوط به مراحل آغازین چرخه حیات پروژه ( مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی های اولیه ) ، هنوز کاملا مشخص و روشن نیست که ذینفعان و دست اندرکاران پروژه تا چه حد در مورد ضرورت و چگونگی پیاده سازی این مراحل در عمل اعتقاد دارند . این تحقیق با هدف سنجش میزان کارائی پیاده سازی این مرحله در پروژه های ساختمانی (خصوصا در کشور ایران)وپیشنهاد راهکار ارتقاء کارآمدی آن انجام شده است . ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محور بوده و با استفاده از شاخص اهمیت نسبی موارد ذیل مورد سنجش، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است: (1)سنجش کارایی روشهای موجود امکان سنجی؛ (2) توسعه وکنترل عملکرد آن؛ و (3)امکان سنجی دانش محور. در نتیجه این آنالیز ، فاکتورهایی راکه برای توسعه مرحله آغازین پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ( توالی فعالیت ها،مدیریت پایین به بالاوساختار شکست کار مناسب) آشکار ساخت. و یافته های کلی حاکی از این است که این تحقیق می تواند برای روشن کردن چگونگی تقویت پیوند بین تئوری های مرتبط و استفاده این نظریه ها در اجرای پروژه ها در عمل کاربرد داشته باشد. علاوه بر این، تحقیق حاضر می تواند بینش جدیدی را برای مدیران و دست اندرکاران پروژه ها به سمت استراتژی ها و ابزارهای جدید مدیریتی دانش محور مورد نیاز و پیاده سازی سیستم آموزش تیم پروژه برای ارتقاء سطح بینش و درک ذینفعان پروژه از مراحل آغازین چرخه عمر پروژه در شیوه های فعلی پروژه های ساختمانی فراهم نماید .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Current Efficiency and Strategy for Improving Future Efficiency of Feasibility Phase in Construction Projects

نویسندگان [English]

  • Alireza Solhjoo 1
  • Towhid Pourrostam, 2
  • Mohsen Vafamehr 3
  • Javad Majrouhi Sardroud, 2

1 PhD Candidate Construction Management Azad University-Tehran Central Branch

2 Assistant Professor, Engineering & Technical Faculty, Azad University Central Tehran Branch,

3 Professor, School of Architecture and environmental Design, Iran University of Science & Technology

چکیده [English]

In spite of the development of theories related to the early stages of the project life cycle (feasibility studies and initial planning), it is still unclear to what extent the project stakeholders have sufficient belief regarding the necessity and implementation of these initiation phases in practice. This research has been conducted with the aim of measuring the efficiency of implementation of feasibility study in construction projects (especially in Iran) and proposing a solution to improve its efficiency in the future. The data collection tool is questionnaire based and has been measured and analyzed using the relative importance index (RII) of the following items: Measuring the efficiency of existing feasibility methods, Developing and controlling its performance and Knowledge-based feasibility study. The results of this analysis revealed the factors such as (Sequence of tasks, bottom-up management and appropriate work breakdown structure) that are of particular importance for the development of the initial phase of projects. Also, the general findings indicate that this research can be used to clarify how to strengthen the link between related theories and the use of these theories in the implementation of projects in practice. In addition, this research can provide new insights for project managers and stakeholders towards the new knowledge-based management strategies and tools and also can implement the project team training system to improve the level of insight and understanding of project stakeholders from the early stages of the life cycle in the current practices of construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction project management
  • Project life-cycle
  • feasibility study
  • initiate planning
  • project stakeholders