| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 دانشگاه دانش البرز

3 استادیار دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

مشارکت عمومی - خصوصی (Public-Private Partnership) مکانیزمی است که در آن بخش عمومی به منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌نماید. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی دولت ها حرکت به سمت بکارگیری ظرفیت های بخش خصوصی بیش از پیش ضرورت یافته است. در همین راستا بررسی موانع اصلی موفقیت در پروژه های مشارکتی بخش خصوصی ودولتی یکی از اصلی ترین مباحث مدیریتی در سال های اخیر بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اصلی موفقیت در پروژه های مشارکتی بخش خصوصی ودولتی مطالعه موردی پروژه های معاونت عمرانی استانداری زنجان می باشد. در این پژوهش که یک پژوهش کاربردی می باشد، تلاش شده است تا موانع اصلی موفقیت در پروژه های مشارکتی با استفاده از روش کمی و پرسشنامه معین شود. بدین منظور بر مبنای چهار مولفه تحلیل PEST (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فنی) فاکتورهای شناسایی شده دسته بندی شده و پرسشنامه شکل گرفت. برای تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده از تکنیک دیمتل استفاده شده است و توزیع پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران در میان جامعه آماری مورد نظر صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها بیانگر اثرگذاری هر چهار مولفه اصلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فنی بر روند مشارکت ها می باشد. در این بین معیار مولفه های سیاسی با وزن نرمال 180/0 در اولویت اول قرار دارد. معیار اقتصادی با وزن نرمال 162/0 ، معیار فنی با وزن نرمال 087/0 و معیار اجتماعی با وزن نرمال 066/0 به ترتیب از اولویت های بعدی برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the main obstacles to success in private and public sector partnership projects: A case study of Zanjan governor's development project

نویسندگان [English]

  • Javid Ahmadi 1
  • javad ahmadi 2
  • roohollah taherkhani 3

1 Islamic azad university of abhar

2 danesh alborz university

3 imam khomeini qazvin university

چکیده [English]

Public-Private Partnership is a mechanism in which the public sector uses the capacity of the private sector to provide infrastructure services. Due to the economic and political conditions of governments, moving towards using the capacities of the private sector has become more necessary than ever. In this regard, examining the main obstacles to success in private and government partnership projects has been one of the main management issues in recent years. The purpose of this study is to investigate the main barriers to success in private and public sector participatory projects and a case study of Zanjan Provincial Deputy for Civil Engineering projects. In this research, which is an applied research, an attempt has been made to determine the main barriers to success in collaborative projects using quantitative methods and questionnaires. For this purpose, based on the four components of PEST analysis (political, economic, cultural and technical), the identified factors were classified and a questionnaire was formed. Demetel technique was used to analyze the collected questionnaires and the questionnaire was distributed using Cochran's formula among the statistical population. The results of the analysis of the questionnaires show the impact of all four main political, economic, cultural and technical components on the participation process. Among these, the criterion of political components with a normal weight of 0.180 is in the first priority. Economic criteria with normal weight of 0.162, technical criteria with normal weight of 0.087 and social criteria with normal weight of 0.066 have the following priorities, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • public and private
  • Deputy Minister of Civil Engineering
  • Zanjan Governorate