| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجویی کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، البرز، ایران

چکیده

در سراسر جهان، تأخیر یک موضوع مهم و رایج برای کارفرما، مشاور یا پیمانکار در هر پروژه ای است[13] دلایل تاخیر در پروژه های بزرگ راه آهن با توجه به ویژگی های کل سطح پروژه، بسیار پیچیده است[19] تاخیر در پروژه ها هزینه های زیادی را به کارفرما و پیمانکار تحمیل می کند، از این رو شناسایی علل تاخیر و رتبه بندی آن می تواند کمک شایانی در جهت موفقیت سایر پروژه ها باشد ]1[ در این مقاله، تحقیقات مختلفی که در حوزه عوامل موثر بر بروز تأخیر در پروژه های عمرانی ریلی و حمل ونقل صورت گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفتند و عوامل کلیدی تاخیرزا در پروژه های ساخت و ساز ناشی از چهار منشاء کارفرما، پیمانکار، مشاور و سایر عوامل شناسایی شد. در بیشتر پژوهش ها روش گردآوری اطلاعات میدانی با پرسشنامه ساختاریافته و مصاحبه با رویکرد نظرسنجی بوده است. برای یافتن مقالات انگلیسی از google scholar  و مقالات فارسی از پایگاه civilica استفاده گردید، در این تحقیق علاوه بر مقالات داخلی در مورد علل تاخیر در پروژه های ریلی و عمرانی کشور از مقالات خارجی در مورد بررسی و علل تاخیر در پروژه های راه آهن کشورهای مالزی، اتیوپی، عربستان سعودی، چین و کره استفاده گردید. در نهایت مشخص گردید که 100% پروژه های عمرانی راه آهن از تاخیر زمانی رنج برده اند و مهم ترین عامل تاخیرزا در پروژه ها مربوط به عدم تامین اعتبار و عدم پرداخت به موقع مبالغ مالی به پیمانکار و عدم وجود برنامه ریزی مناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Causes of Delays in Railway Projects "A Systematic Review Study"

نویسنده [English]

 • Hooshang Piri

M.Sc. Student in Engineering and Construction Management, Payame Noor University Karaj, Alborz, Iran

چکیده [English]

Around the world, delays are a common and common issue for the employer, consultant or contractor in any project [13]. The causes for delays in large railway projects are very complex given the characteristics of the whole project area [19]. Delays in projects impose a lot of costs on the employer and the contractor, so identifying the causes of delays and ranking them can be a great help for the success of other projects [1]. In this article, various researches in the field of factors affecting the incidence Delays in rail and transportation construction projects have been investigated, and key factors in delays in construction projects have been identified from four sources: employer, contractor, consultant, and others. In most studies, the method of collecting field information was a structured questionnaire and interviews with a survey approach. To find English articles ̒Google Scholar̓ and Persian articles were used from ̒civilica̓ database. In this study, in addition to domestic articles on the causes of delays in the country's railway and construction projects, foreign articles on the causes and delays railway projects in Malaysia, Ethiopia, Saudi Arabia, China and Korea were used. Finally, it was found that 100% of railway construction projects have suffered from time delays and the most important cause of delays in projects has been the lack of funding and timely payment of funds to the contractor and lack of proper planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project Delays
 • Causes for Delays
 • Railway Project
 • Railway
 1. نیکجو، محمدامیر و کیانی، مجید و نورنگ، احمد، 1388، خط2 قطار EPC مدیریت دانش بررسی علل تاخیرات پروژه شهری تبریز با استفاده از ابزار درخت تصمیم، اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC1، تهران
 2. یدریه، سید عبداله و خیراندیش، علی، 2016، بررسی علل تاخیر در پروژه های عمرانی و تعیین میزان تاثیرآنها برمعیارهای هزینه، زمان وکیفیت
 3. 3. شتریان، سیدحسام، 1398 ، مروری بر تبیین عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت قراردادهای عمرانی در پروژهEPC (مهندسی، تدارکات، ساخت)، نشریه عمران و پروژه
 4. روزبهانی، محسن و کریمی گوارشکی، محمدحسین، 1400، شناسایی و اولویت بندی عوامل تاخیر در پروژههای ساخت و ساز (مرور ادبیات(، نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
 5. 5. مشرقی، زهره و صابری، اسماعیل، 1398، شناسایی واولویت بندی ریسکهای زمانی و مالی در اجرای پروژههای ریلی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها (ISISE 2019)، مشهد
 6. ورناصری، نوید و شکسته بند، پوریا، 1397، شناسایی و اولویت بندی علل تاخیر در پیشرفت پروژه های صنعت حمل و نقل ریلی، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین، تهران
 7. شول، عباس و حکیمی، ایمان، 1397، شناسایی و سطح بندی علل تاخیر پروزه های عمرانی (مورد مطالعه:شهر سیرجان)، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 7(13(پیاپی27))، 109- 87
 8. کاظمی، عالیه و کاظمی، محمدحسین و کاتبی، علی، 1400، اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های ساخت و ساز در ایران، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد51، شماره1، 98- 85
 9. حنیفه، ملیحه و قاسمی، پویا، 1399، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تاخیرات پروژه های ای پی سی خطوط ریلی ایران (در فاز مهندسی، فاز تدارکات و فاز اجرا)، فصلنامه علمی جاده، سال هجدهم، شماره 102، دوره اول، 58- 51
 10. عاصمی، فرهاد و اکبری، امین، 1393، علل تاخیر در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی:راه آهن میانه اردبیل(، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، دانشگاه ارومیه
 11. غلامی، ایمان و رایان پور، عماد، 1394، ارزیابی و تحلیل تاخیرات ناشی از پیمانکار و کارفرما در پروژه تعریض و بهسازی محور پل سفید- قائم شهر، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، ترکیه- استانبول
 12. مسلمان یزدی، حسنعلی و مسلمان یزدی، محمدرضا و محمدی، عرفان، 1398، تعیین تاخیر در پروژه های ساخت مترو با روش چند معیاره فازی، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 51، شماره1، صفحات 147 تا 156
 13. M. Z. Ramli, M. Z. Z. Abidin, N. B. Hamid, R. Razman, and N. A. M. Noh, “Ranking of railway construction project delayfactors in Malaysia by using relative importance index (RII)”, AIP Conference Proceeding 2339 , 020114, (03 May 2021).
 14. Yenealem Fentahun Kassa, “Determinants of Infrastructure Project Delays and Cost Escalations: The Cases of Federal Road and Railway Construction Projects in Ethiopia”, American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) (2020) Volume 63, No 1, pp. 102-136.
 15. Raja Khan Mohammed Gopang, Qadir Bux alias Imran, Sasitharan Nagapan, “Assessment of Delay Factors in Saudi Arabia Railway/Metro Construction Projects”,  International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology Vol. 11 No. 2 (2020) p. 225-233.
 16. Saptono Kaelan,Bambang Purwoko Kusumo Bintoro, Rosalendro Eddy Nugroho, “Analysis of the Factors Causing Delay in Completion of Light Rail Transit (LRT) Project on Cawang-East Bekasi”, International Journal of Research and Review (ijrrjournal.com)Vol.7, No. 10, (October 2020).
 17. Mohammad Ajmal Nikjow , Li Liang 1, Xijing Qi , Samad M. E. Sepasgozar and Nicholas Chileshe, “Triggers of Delays in International Projects Using Engineering Procurement and Construction Delivery Methods in the Belt and Road Initiative: Case Study of a High-Speed Railway Projects”, College of Resources and Civil Engineering, Northeastern University, Shenyang 110819, China; School of Built Environment, Faculty of Arts, Design & Architecture, The University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia; UniSA STEM, Scarce Resources and Circular Economy (ScarCE),University of South Australia, Adelaide, SA 5001, Australia; Sustainability 2021, 13, 9503.
 18. Khalid Khair, Hazir Farouk, Zainai Mohamed3 and R. Mohammad, “Causes and Effects of Delay Factors in Road Construction Projects in Sudan”, International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 18 (2016) pp. 9526-9533.
 19. Han, Seung Heon·Yun, Sung Min·Lee, Sang Hyun, “Exploring Delays of The Mega Construction Project: The Case of Korea High Speed Railway”, Proceedings of the Korean Society of Civil Engineering Volume 26 Number 5D September 2006, pp. 839~848.
 20. Mbuyamba Mbala, Clinton Aigbavboa, and John Aliu, “Causes of Delay in Various Construction Projects: A Literature Review”, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, J. Charytonowicz and C. Falcão (Eds.): AHFE 2018, AISC 788, pp. 489–495, 2019.