| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب، ابهر، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب، ابهر، زنجان، ایران

چکیده

هندسه راه شامل اجزاء افقی و ارتفاعی امتدادهای راه است که عمدتاً شامل خطوط تانژانت، قوسها و منحنی های اتصال است. نقش این اجزاء در هدایت راننده و نیز شناخت قبلی آن از ادامه راه بسیار حائز اهمیت است. همچنین ترتیب و ترکیب این اجزاء میتواند در ایمنی و راحتی راننده تأثیر مثبت و یا حادث هساز داشته باشد. قوس‌های افقی به عنوان یکی از حادثه‌خیزترین نقاط جاده محسوب می‌شوند. نیروی گریز از مرکز وارده بر وسایل نقلیه و خطای انسانی دو عامل اساسی در بروز حادثه در این نواحی محسوب می شوند و در نهایت منجر به واژگونی و یا لغزش وسایط نقلیه خواهند گردید. در این تحقیق هدف اصلی در واقع یافتن راهی جهت چگونگی افزایش ایمنی و کاهش نرخ تصادفات با توجه به ارتباط بین عوامل انسانی و هندسه جاده می‌باشد. که بیشتر بر پایه تحقیقات پیشین و تحلیل آن‌ها استوار است. مطالعات مربوط به اقدامات ایمنی جهت افزایش ایمنی درسالهای اخیر جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بررسی روش ها، مدل ها و طرح های نوین مانند طرح کاهش خطر برای حمایت از تصمیم‌گیری‌های، روش های پیش‌بینی عملکرد ایمنی بر روی منحنی‌های افقی مانند تابع عملکرد ایمنی (SPF) در آینده کمک می‌کند که عملکرد بهتری را برای کاربران جاده تضمین می‌کند. همچنین استفاده از راهکارهای اقتصادی در کوتاه مدت مانند خط‌کشی مسیر باعث افزایش ایمنی خواهد شد. از طرفی مهمترین معیارهای بررسی ایمنی وسیله نقلیه در هنگام عبور از قوس برآورد مقاومت وسیله نقلیه در برابر سرخوردگی و واژگونی است که این امر نیز حائز اهیمت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Effective Factors to Increase Safety and Reduce Accidents in Arches

نویسندگان [English]

  • Reza Akbarigheibi 1
  • Abolfazl Hakamipor 2
  • Reza Ahmadi 2
  • Ehsan Ghorbani 2

1 University instructor, Engineering Faculty, Saeb Non-Profit Higher Education Institute, Abhar, Zanjan, Iran

2 Master Student of Road and Transportation, Department of Civil Engineering, Saeb Non-Profit Higher Education Institute, Abhar, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Road geometry consists of horizontal and elevation components of road extensions, which mainly include tangent lines, arcs and connection curves. The role of these components in guiding the driver as well as his prior knowledge of the continuation of the road is very important. Also, the arrangement and combination of these components can have a positive or accidental effect on the safety and comfort of the driver. Horizontal curves are considered as one of the most accident-prone points of the road. Centrifugal force on vehicles and human error are the two main factors in the occurrence of accidents in these areas and will eventually lead to overturning or slipping of vehicles. In this study, the main goal is to find a way to increase safety and reduce the rate of accidents due to the relationship between human factors and road geometry. Which is mostly based on previous research and analysis. Studies on safety measures to increase safety in recent years have been collected and reviewed. The results show that the review of new methods, models and schemes such as risk reduction plan to support decisions, safety performance prediction methods on horizontal curves such as Safety Performance Function (SPF) in the future will help better performance for users. The road guarantees. Also, using short-term economic solutions such as route marking will increase safety. On the other hand, the most important criteria for assessing the safety of the vehicle when passing the corner is to estimate the resistance of the vehicle against frustration and overturning, which is also important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal arches
  • Vertical arches
  • Human factors
  • Accidents
  • Safety
Abdi, A., Javadi, S., Moghim, S.H. (2016). The effect of human factors on the reduction of safety in horizontal arches. Second International Conference in New Research on Civil, Architectural & Urban management. Persian.
Aghamohammadi, P., Abdi, A. (2014). Designing a road safety upgrade model for horizontal arches using the visibility distance factor, 8th National Congress of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Babol 07 and 08 May. Persian.
Angelia H. (2006). “Speed Management Techniques for Collectors and Arterials”, TRB Circular E-C019:
Urban Street Symposium.
De Oña, J., Garach, L., Calvo, F., & García-Muñoz, T. (2014). Relationship between predicted speed reduction on horizontal curves and safety on two-lane rural roads in Spain. Journal of transportation engineering, 140(3), 04013015.
Federal Highway Administration, Manual on Uniform Traffic Control Devices, FHWA Publications,
2015.
Gooch, J. P., Gayah, V. V., & Donnell, E. T. (2017). Safety Performance Estimation of Horizontal Curves on Two Lane, Two Way Rural Roads.
Jamson, S. L., Benetou, D., & Tate, F. (2015). The impact of arc visibility on curve negotiation. Advances in Transportation Studies, 37, 79-92.
Kallebasti, T.B., Abdi,A. (2015). Investigation of parameters affecting vehicle safety in horizontal curves combined with vertical extension, the first national conference on civil engineering, urban planning and sustainable development, Tehran 06 February 2015. Persian.
Montoya-Alcaraz, M., Mungaray-Moctezuma, A., Calderón-Ramírez, J., García, L., & Martinez-Lazcano, C. (2020). Road safety analysis of high-risk roads: case study in baja California, méxico. Safety, 6(4), 45.
Moghaddam, B.B., Mollasgahi, H. (2016). Correction of horizontal and vertical combined arc markings to increase driver perception and reduce the potential for accidents. Persian.
Shirini, B., Kordani, A. A. (2020). Investigation of vertical acceleration of vehicles in vertical arches using dynamic model, Transportation Infrastructure Engineering, Fifth Year, Twenty-One Consecutive. Persian.
Turner, S., & Tate, F. N. (2009). Relationship between road geometry, observed travel speed and rural accidents. NZ Transport Agency.