| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء، فارس، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمند، فارس، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌‌واحد سپیدان، فارس، ‌ایران

چکیده

پدیده‌ی سیل علی‌رغم همه‌ی پیچیدگی‌هایش قابل بررسی و مطالعه بوده و می‌توان در جهت مهار و کاهش خسارات آن و حتی بهره‌برداری اقتصادی از سیل راه‌حل‌های مناسبی جستجو کرد. از طرفی قبل از احداث هر سازه هیدرولیکی نظیر سد، سرریز، کانال‌های انحراف، بندهای موقت و غیره نیاز به داشتن اطلاعات حداکثر سیلاب محتمل و هیدروگراف سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف می‌باشد تا بتوان بزرگی سیلاب‌های مختلف را تخمین زده و حداکثر ارتفاع پهنه سیل‌گیر رودخانه، حداکثر مساحت و عرض سیل‌گیر رودخانه در مناطق مختلف، حداکثر سرعت جریان، تغییرات تنش برشی جریان، حجم سیلاب، تغییرات عدد فرود و شعاع هیدرولیکی و غیره را پیش‌بینی نمود و در جهت طراحی یا عملیات روندیابی و پهنه‌بندی سیل یا تعیین حریم کمی رودخانه برای سیستم‌های اعلام هشدار سیل اقدام نمود. در این تحقیق با انتخاب موردی رودخانه سیوند استان فارس در بازه زمانی تعیین شده نسبت به تحلیل فراوانی سیلاب با کمک نرم‌افزارهای Smada و Easyfitt اقدام شده و حداکثر دبی سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف تعیین گردید. سپس با انتخاب ایستگاه هیدرومتری تنگ بلاغی به عنوان ایستگاه معرف رود سیوند به عملیات روندیابی و پهنه بندی هیدرولیکی سیلاب توسط مدل کامپیوتری Mike11 اهتمام ورزیده شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical Estimation of Natural Flood and Discharge Estimation with Different Return Periods (Case Study, Sivand River)

نویسندگان [English]

 • Rahim Hajibagheri 1
 • Amirhossein Bazaee 2
 • Roozbeh Aghamajidi 3

1 Master of Urban Engineering, Urban Design, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Beiza Branch, Fars, Iran

2 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Meymand Branch, Fars, Iran

3 Assistant Professor, Faculty Of Engineering, Islamic Azad University, Sepidan Unit, Fars, Iran

چکیده [English]

The phenomenon of flood, in spite of all its complexities, can be studied and appropriate solutions can be sought to control and reduce its damage and even economic exploitation of floods. On the other hand, before constructing any hydraulic structure such as dams, overflows, diversion channels, temporary dams, etc., it is necessary to have the information of maximum possible flood and flood hydrograph with different return periods in order to estimate the magnitude of different floods and predicted the maximum height of the river flood zone, the maximum area and width of the river flood in different areas, the maximum flow velocity, changes in shear stress, flood volume, changes in landing number and hydraulic radius, etc. flood routing and zoning operations or quantifying river confluence for flood alert systems. in this study, by selecting the case of Sivand river in fars province in the specified time period, flood frequency analysis was performed with the help of Smada and Easyfitt software and the maximum flood discharge was determined with different return periods. then, by selecting tangbolaghi hydrometric station as the representative station of Sivand river, hydraulic flood routing and zoning operations were attempted by Mike11 computer model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flood
 • Sivand river
 • Frequency distribution
 • Determination of river area
 1. P, Nazli.H (1387) “Water Crisis In The World And Iran, Strategic Research Center Of The Expediency Council” (In Persian)
 2. Bakhtyarikia, M., Pirasteh, S., Pradhan, B., Mahmud, A. R. Sulaiman, W. N. A. And Moradi, A. 2012. (In Persian)
 3. Artificial Neural Network Model For Flood Simulation Using GIS: Johor River Basin, Malaysia. Environmental Earth Sciences, 67 (1): 251-264. Doi:10.1007/S12665-011-1504-Z. Foody, G. M., Ghoneim, E. M. And Arnell, N. W. 2004. Predicting Locations Sensitive To Flash Flooding In An
 4. Arid Environment. Journal Of Hydrology, 292(1-4): 48-58. Doi: 10.1016/J.Jhydrol.2003.12.045. Ghavidelfar, S., Alvankar, S. R. And Razmkhah, A. 2011. Comparison Of The Lumped And Quasi-Distributed
 5. Clark Runoff Models In Simulating Flood Hydrographs On A Semi-Arid Watershed. Water Resources Management, 25(6): 1775-1790. Doi 10.1007/S11269-011-9774-5. Jiang, Y., Liu, Ch., Li, X., Liu, L. And Wang, H. 2015. Rainfall-Runoff Modeling, Parameter Estimation And
 6. Sensitivity Analysis In A Semiarid Catchment. Environmental Modelling And Software, 67: 72-88. Jongman, B., Hochrainer-Stigler, S., Feyen, L., Aerts, J. C., Mechler, R., Botzen, W.W., Bouwer, L. M., Pflug,
 7. , Rojas, R. And Ward, P.J. 2014. Increasing Stress On Disaster-Risk Finance Due To Large Floods. Nat. Clim.
 8. Change, 4 (4): 264–268. Kull, D.W. And Feldman, A. D. 1998. Evaluation Of Clark's Unit Graph Method To Spatially Distributed Runoff.
 9. Journal Of Hydrologic Engineering, ASCE, 3(1): 9-19. Li, T.And Gao, Y. 2016. Runoff And Sediment Yield Variations In Response To Precipitation Changes, Water, 7,
 10. 5638-5656. Los Linde, A. H., Aerts, J. C. J. H., Hurkmans, R. T. W. L. And Eberle, M. 2008. Comparing Model Performance Of
 11. Two Rainfall-Runoff Models In The Rhine Basin Using Different Atmospheric Forcing Data Sets, Hydrology And Earth System Sciences, 12: 943-957. Paudel, M., Nelson, E. J. And Scharffenberg, W. 2009. Comparision Of Lumped And Quasi-Distributed Clark
 12. Runoff Models Using The SCS Curve Number Equation, Journal Of Hydrology Engineering, ASCE, 34(3):
 13. 1098-1106. Doi: 10.1061/ASCE HE.1943-5584.0000100. Pilgrim, D. H. And Cordery, I.1975. Rainfall Temporal Patterns For Design Floods. Journal Of The Hydraulics
 14. Division, 101(1): 81-95. Saghafian, B., Julien, P. Y. And Rajaie, H. 2002. Runoff Hydrograph Simulation Based On Time Variable
 15. Isochrones Technique, Journal Of Hydrology, 261: 193-203. Saghafian, B. And Khosroshahi, M. 2005. Unit Response Approach For Priority Determination Of Flood Source
 16. Journal Of Hydrology Engineering, ASCE, 10(4): 270-277, Doi: 10.1061/(ASCE)1084-0699. Saghafian, B., Ghermezcheshmeh, B. And Kheirkhah, M. M. 2010. Iso-Flood Severity Mapping: A New Tools For
 17. Https://Fa.Wikipedia.Org/
 18. Https://Google.Earth.Com/