شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قصد خرید ساختمان برند لوکس براساس تکنیک DANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -کارشناسی ارشد عمران، مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

2 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا،شیراز

چکیده

عملیــات ســاختمانی و عمرانــی بــا توجــه بــه گســتردگی آن، در بیشــتر کشورهای جهــان در صــدر فعالیت‌های حادثه‌آفرین قــرار دارد. وجــود خطــرات و عوامــل زیان‌آور گوناگــون در کارگاه‌های ســاختمانی، ایــن صنعــت را بــه یکــی از مخاطره‌آمیزترین صنایــع در دنیــا تبدیــل کــرده اســت مدت‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته به مقوله مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) نگاه ویژه‌ای دارند. این مقوله در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه قرارگرفته است. حفظ جان انسان‌ها در وهله اول مهم‌ترین مسئله ضروری در هر محیط کاری می‌باشد. این موردنیاز مبرم به توجه زیاد و اجرای ملزومات لازم در جهت حفظ جان انسان‌ها دارد. نیروی انسانی سرمایه هر سازمان محسوب می‌شود که در صورت به خطر افتادن جان آن‌ها‍‍‍‍‍ عملکرد و درنهایت دستیابی به اهداف سازمان یا اجتماع موردنظر با چالش روبه‌رو می‌شود. باتوجه به اهمیت موضوع HSE در صنایع مختلف علی الخصوص صنعت ساخت این پژوهش در نظر داشت تا عوامل موثر بر ایمنی، سلامت و محیط زیست را بررسی کند. این مهم از رویکرد کیفی و کمی انجام شد. در رویکرد کیفی برای جمع آوری داده از مصاحبه های غیر ساختار یافته و در روش کمی از پرسشنامه استفاده شد. داده های دریافتی از پرسشنامه ها با نرم افزار اکسل و روش تاپسیس بررسی شد که مشخص شد عوامل شناسایی شده دارای چه وزن و اولویتی هستند. باتوجه به بررسی های  انجام شده به روش تاپسیس مشخص شد وضعیت تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی با وزن 0.095، چک‌لیست HSE با وزن 0.081، وضعیت نیروی انسانی با وزن 0.076، داشتن ارتباط مستقیم با کارکنان و گفتگو درباره مسایل HSE با وزن 0.073و  سوابق و شاخص‌های عملکردی HSE پیمانکار با وزن 0.065 پنج عامل مهم و تاثیرگذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست به شمار میرود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and Rank the Factors that Influence the Intention to Buy a Luxury Brand Based on DANP Technique

نویسندگان [English]

  • Amir Hassani Hassani Azad 1
  • Abbas Sabet 2
1 MSc. Graduated, Management Department, Apadana Higher Education Institute, Shiraz
2 Assistant Professor, Management Department, Apadana Higher Education Institute, Shiraz
چکیده [English]

As the population grows, the construction industry, like other industries, is growing rapidly, and much of this growth can be seen in metropolitan areas. The increasing need for construction has led to the tendency of constructions to the cheapest and poorest type, in parallel with high profitability. After a while, with the initial wave of excessive demand for the building descending, when the demand showed a more reasonable trend than in the past, a number of well-known builders acted with the correct knowledge of the opportunity in the market according to the needs of affluent customers in a competitive environment. By using special architectural effects and creating a special style, through branding construction and branding, they showed a commitment to providing a guarantee of building quality. Since such buildings are built by famous architects and builders, so the building and their builders have a special brand. Therefore, buyers of luxury residential complexes, which are often highly priced, decide to buy when considering several factors. As a result, the present study aims to identify and rank the factors affecting the intention to purchase a luxury brand building. The present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. The statistical population of the present study is the Committee of Experts. According to the purpose of the research, it consists of 8 builders familiar with the subject of luxury buildings with at least ten years of experience in the construction of luxury buildings. The method of selecting experts has been purposeful. In this research, the DANP approach has been used. In the first step, the Dematel technique and in the second step, the network analysis technique (Anp) are used to rank the criteria. According to the values of the final weights obtained for each criterion, it is observed that the individual criterion with a final weight of 0.334 is the first priority, the construction criterion with a final weight of 0.333, the second priority, the environmental criterion with a final weight of 0.332 is the third priority. they give. Among the sub-criteria are personal satisfaction with a final weight of 0.094, building facilities with a final weight of 0.088, perceived quality with a final weight of 0.086, three sub-criteria that have the highest rank in the intention to buy a luxury building in Shiraz have given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: brand
  • luxury
  • shopping intention
  • luxury building
حقیقی نسب, منیژه, اسلامی, رویا, داورپناه کیاسرائی, فاطمه. (1395). تاثیر ابعاد ارزشی برند لوکس، بر رفتار خرید مشتریان در صنعت ساختمان (مطالعه موردی شهر تهران). مدیریت برند3(3)،149-180.
رخیده، علی؛ فیض، داوود و زارعی، عظیم.(1392). بررسی عوامل اثر گذار بر خرید برندهای لوکس در مصرف کنندگان ایرانی. پایان نامه. دانشگاه سمنان. دانشکده مدیریت و حسابداری.
Abedin, B., haghighinasab, M., Hosseini, S. (2020). Explaining the Relationship between the Perceived Value of Customers of Luxury Car Brands and their Purchasing ‎Behavior in Tehran. New Marketing Research Journal, 10(2), 43-62. doi: 10.22108/nmrj.2020.120942.1991.
Ait‐Sahalia, Y., Parker, J. A., & Yogo, M. (2004). Luxury goods and the equity premium. The Journal of Finance, 59(6), 2959-3004.
Bartikowski, B., Fastoso, F., & Gierl, H., (2019), Luxury cars made-in-China: consequences for brand positioning. Journal of Business Research, 102, 288-297.
Bian, Q., & Forsythe, S. (2012). Purchase intention for luxury brands: A cross cultural comparison. Journal of Business Research, 65(10), 1443-1451.
Chen, A. & Peng, N. (2014). Examining Chinese consumers’ luxury hotel staying behavior. International Journal of Hospitality Management , 39, 53-56.
Chiu, W. Y., Tzeng, G. H., & Li, H. L. (2013). A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business. Knowledge-Based Systems, 37, 48-61.
Roberts A.(2010). Luxury-goods sales seen highest since 2007; 2010 http://www. bloomberg.com/news/2010-10-18/luxury- goods-sales-may-reach-highest-
Wu, P., Yeong-Yuh Yeh, G. & Hsiao, C. R. (2011). “The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands”, Australasian Marketing Journal, 19 (1), pp. 30-39.