| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور بین الملل

چکیده

• با بررسی شرایط پروژه های عمرانی و هزینه های مربوط به حوادث ایمنی و بهداشت شغلی مشخص می شود که مخاطرات شغلی و مدیریت ریسک های ایمنی و بهداشت یکی از مهمترین ماموریت ها و مسؤولیت های نظام مدیریت پروژه می باشد.از این رو این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در یکی از پروژه های ساخت مرکز خرید در شهر تهران انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت یک مطالعه توصیفی – تحلیلی با رویکرد مشاهده مستقیم می باشد. نمونه در این پژوهش کلیه کارکنان پروژه به تعداد 80 نمونه بودند که به صورت هدفمند نمونه گیری و انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم مدیریت ریسک به روش FMEA تجزیه و تحلیل شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Occupational health and safety risk assessment in construction projects

نویسنده [English]

  • Shahab Rezvani

Payam Noor university

چکیده [English]

By examining the conditions of construction projects and costs related to occupational health and safety incidents, it is determined that occupational hazards and the management of safety and health risks are one of the most important missions and responsibilities of the project management system. Therefore, this study aims to Occupational health and safety risk assessment was carried out in one of the shopping center construction projects in Tehran.This research is a descriptive-analytical study with a direct observation approach. The sample in this research was all project employees in the number of 80 samples, which were purposefully sampled and selected.The data were analyzed using the risk management form by the FMEA method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Risk Assessment
  • Risk management toolbox