| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران ومنابع زمین ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ،ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ،ایران

چکیده

روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان که توسط پریستلی و همکاران معرفی و گسترش داده شده است، یکی از روشهای عملکردی است که قابلیت آن را دارد تا بتواند جانشین روش طراحی براساس نیرو شود. تخمین میرایی هیسترزیس و تغییرمکان تسلیم از جمله پارامترهای کلیدی این روش میباشند که خطا در برآورد آنها منجر به خطای کلی در برآورد برش پایه میشود. در این مطالعه 10 قاب فولادی خمشی همراه مهاربند هشتی و زیپی کوتاه و متوسط مورد بررسی و ارزیابی لرزهای قرار گرفته است. طیف وسیعی از تحلیلها مشتمل بر تحلیلهای دینامیکی غیرخطی و تحلیلهای استاتیکی غیرخطی براساس الگوهای متفاوت، منظور می‌شوند. تغییرمکان تسلیم، میرایی، زمان تناوب مؤثر، زمان تناوب سکانتی و برش پایه قابهای خمشی فولادی همراه مهاربند هشتی و زیپی مذکور محاسبه و با روابط ارائه شده در پیشنویس آییننامه DBD12 صحتسنجی شده است. در نهایت با پیشنهاد روابطی برای میرایی و تغییرمکان تسلیم نسبت به بهبود عملکرد مبتنی بر روش طراحی جابجایی مستقیم در قابهای خمشی فولادی به شرح ذیل اقدام گردیده است. با توجه به نتایج حاصله، به نظر می‌رسد رابطه پیشنهادی پریستلی از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار بوده و منتج به طراحی سازههای غیر بهینه خواهد شد. با تغییر تعداد دهانه، میزان میرایی تغییر محسوسی نمی‌یابد و در بحرانی‌ترین حالت با افزایش تعداد دهانهها، میزان میرایی 3 درصد تغییرمی‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the Basic Parameters of the Direct Design Method Based On the Displacement in Zipper and CBF Braced Frames

نویسندگان [English]

  • Alireza Doroudian Homayouni 1
  • Abbas Ghasemi 2

1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The direct displacement-based design method introduced and expanded by Priestley et al. is one of the functional methods that has the ability to replace the force-based design method. Estimation of hysteresis damping and displacement of yielding are among the key parameters of this method, the error in their estimation leads to the overall error in the estimation of base shear. In this study, 10 bending steel frames with vestibular braces and short and medium zippers have been investigated and evaluated for tremors. With a wide range of analyses, including non-linear dynamic analyses of time history based on natural accelerometers, as well as wear analysis based on different patterns, yielding displacement, damping, effective cycle time, secant cycle time and base shear of the steel bending frames with the above-mentioned hip brace and zipper are analysed. And the relationships presented in the DBD regulations have been verified. Finally, by proposing relationships for damping and displacement of yielding, in relation to improving the performance of the direct design method based on displacement in steel bending frames, it has been done as follows. Given that increasing damping, it underestimates the forces applied to the structure. It seems that Priestley's formula is presented with a higher reliability factor and results in the design of harder and heavier structures, in terms of the amount of steel consumption. The amount of damping is not very sensitive to the changes in the number of openings and in the worst case, the damping has a difference of 3% with the increase in the number of openings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • direct displacement
  • nonlinear analysis
  • Zipper braced frames
  • damping ratio