| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه مهندسی عمران، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها امری ضروری است. به این منظور لازم است میزان خرابی سازه ی پل ناشی از زلزله تعیین گردد. یک ابزار مناسب جهت تخمین حد خرابی پل، منحنی های شکنندگی بوده که برای تهیه این منحنی ها، پاسخ های لرزه ای حاصل از تحلیل پلها، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای یک مدل پل سه دهانه بتنی ارایه می شود. حالت های پاسخی گوناگونی از قبیل پاسخ های تکیه گاه کناری و شکل پذیری تغییر مکانی پایه و پاسخ های پایه پل را در تعیین منحنی های شکنندگی در نظر گرفت. به منظور نحلیل دینامیکی غیر خطی پل، نیاز به مجموعه ای از زمین لرزه ها است که خصوصیات آنها منطبق با پژوهش باشد. مدلسازی پل به صورت سه بعدی با استفاده از نرم افزار المان محدود Opensees انجام گرفته است. ارزیابی ان بدینگونه است که تهیه مدل های سه بعدی در نرم افزار اپنسیس جهت تحلیل های دینامیکی غیر خطی پل ها در وضعیت چون ساخت و مقاوم سازی شده، با مشخصات متنوعی از طول دهانه ها، ارتفاع پایه ها، عرض عرشه،تعداد ستون پایه ها، شعاع انحنا عرشه و ... . منحنی های شکنندگی تحلیلی بر اساس میزان جزییات و دقت مدل های تحلیلی در نظر گرفته شده از درجه اطمینان متفاوتی برخوردار هستند. مدل های تحلیلی سه بعدی پل ها به همراه اعمال اثرات غیر خطی مصالح با استفاده از تحلیل غیرخطی دینامیکی (بهترین و دقیق ترین روش تحلیل سازه ها) جهت تشکیل منحنی های شکنندگی مورد استفاده قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of modeling the piles of foundation bridges on the seismic fragility curve for far and near field earthquakes

نویسندگان [English]

  • Sepehr Salehi 1
  • panam zarfam 2
  • komeil karimi maridani 3

1 Science and research university

2 Science and Research University

3 Department of Civil Engineering, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

چکیده [English]

Assessment of vulnerability of bridges are important because when earthquake happen, the bridge must be safe for transporting people. For reaching that purpose civil engineering has made experimental and fundamental way to access result to having the best judge and modeling the bridge to have the best seismic response . For reaching damage of bridge, fragility curve is a useful tool and best way for it. Seismic response of bridge from analyzing is way for drawing fragility curve. In this research, fragility curve will present for three concrete span bridge. All part of bridge such as column and abutment have created by correct elements and materials that has shown in here. Different response will show here such as abutment response and deformation of pile and response of seismic for fragility curve. IDA test will use in this research and for reaching that need earthquake record.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fragility Curve"
  • Limit State"
  • Seismic response"
  • vulnerability Assessment"
  • "
  • Bridge"