| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ایران.

2 دانش آموخته دانشکده فنی مهندسی سمنان، دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان، سمنان. ایران

چکیده

سیستم نیلینگ تا به حال در محدوده شهرستان رودسر اجرا نشده و نیز به جهت استفاده از روش های نوین دلیل اصلی انتخاب این موضوع جهت طراحی سیستم میخ کوبی(نیلینگ) برای ساخت گاه مناطق کوه پایه ای شهرستان رودسر بوده است. در این پروژه با توجه به مشخصات ژئوتکنیکی به دست آمده توسط شرکت " مهاب قدس "،  در ساخت گاه، نیز با استفاده ازاستانداردروزایالات متحده آمریکا (FHWA)، سیستم میخ کوبی دیوارهای خاکی(نیلینگ = Nailing یا Soil Nail Wall = SNW) بر روی خاک رس با پلاستیسیته بالا(HC= High Plasticity Clay)، به ارتفاع 10متر، به کمک میخ های با زاویه 150 نسبت به افق، با کمک مش فولادی به ابعاد 20*20 سانتیمتر (WWM 20*20 cm) با بهره گیری از میلگردآجدارتعریف و طراحی گردید. به این صورت که ابتدا با کمک جداول موجوددرFHWA، مقادیرمساحت مقطع میل گردها (700 mm2 )، گام افقی ( 1.5 m)، گام قائم ( 0.75 m)،  حاصل و سپس ضریب اطمینان (FS = Safety Factor) مربوطه کنترل گردید و در نهایت با استفاده از نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار های خاکی میخ کوبی شده، FLAC-Slope v7.00، مقادیر اولیه طراحی به صورت کامل تحلیل و مورد ارزیابی قرارگرفت. مشخصات خاک شامل کلیه آزمایش های مربوط به وزن مخصوص، مقاومت برشی و تراز آب زیرزمینی پایین تر از ترازهای مورد بررسی بوده است. نتایج اثرات مثبت و قابل قبول روش  نیلینگ را با در زوایای مختلف نشان داده است که جزئیات آن به طور کامل در بند 1 تا 9 بخش نتیجه گیری پژوهش حاضر آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Curbing the trench and fine soil under erosion using the nailing system Case study: Rudsar city

نویسندگان [English]

  • Rahman Sharifi 1
  • Mohammad Niknami 2

1 Civil. Civil. Semnan Azad University. Semnan. Iran.

2 Graduated from Semnan Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran

چکیده [English]

Nailing system did not work in Rudsar town ship and course of use the new methods for real choice of this subject for analyzing point of nailing for investigation of the Rudsar township mountain side. In this project by attention to geothecnic character have with “Mahab Ghods “ office, in investigation with using of USA Standards (FHWA), nailed slope systems on the clay with high plasticity (HC) by 10 meters height, with help of nails by 15 degree angle, with help of steel mesh dimension 20*20 cm  (WWM  20*20 cm), with give portion from nail design. However at start with help of present tables in FHWA. The surface amount of nail section is 700 mm2, horizontal step is 1.5 m, vertical step is 0.75 m and safety factor (FS) is controlled and the end, analyzing by FLAC software. First amounts of design sorts by complete analyzing. The specification of soil tests is complete from particular weight, shear resistance and etc. groundwater level is controlled. The results have shown the positive and acceptable effects of the nailing method in different angles, the details of which are fully presented in paragraphs 1 to 9 of the conclusion section of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nailing
  • Slope Stabillity
  • Tranch
  • Fine Soil
  • SNW