| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل ، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

امروزه رقابت نزدیک شرکت‌های هواپیمایی در جذب مسافر، باعث شده است تا بررسی مسائل روان‌شناختی و تفاوت دیدگاه مسافران برای برنامه‌ریزان و سیاست گذاران این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار باشد. شرکت های مختلف هواپیمایی به دنبال بررسی ایده آل ها و ارزش های مسافرین در جهت شناسایی ضعف ها و قوت های خود می باشند تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق جایگاه خود را در بازار رقابتی حفظ کنند یا آن را ارتقا بخشند. در این مطالعه با استفاده از داده های نظرسنجی و هم چنین مدل سازی رگرسیونی لجستیک عوامل مختلف مؤثر در رضایت مندی از دیدگاه مسافرین بررسی می شود. عوامل مورد بررسی در این مطالعه شامل ویژگی هایی مانند سن و جنسیت، وفاداری به شرکت هوایی و میزان رضایت از کیفیت خدمات گوناگون مانند خدمات غذا و اینترنت، خدمات باربری و رزرو اینترنتی بلیت می شوند. در کنار متغیرهای ذکر شده تأثیر متغیرهای مربوط به هر پرواز مانند مسافت و تأخیرها نیز در رضایت مندی مسافران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج مدل سازی این پژوهش اهمیت و معناداری بالای متغیرهای نوع سفر(شخصی یا تجاری)، نوع مسافر( وفادار یا غیر وفادار به شرکت موردنظر)، کلاس سفر (اکو یا اکو پلاس یا تجاری)، میزان رضایت از باربری و میزان رضایت از فرآیند سوار شدن به هواپیما را نشان داده است. این مطالعه به ویژه حساسیت بالای مسافران به فرآیند سوارشدن به هواپیما و هم‌چنین باربری چمدان را نمایان کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the Satisfaction or Dissatisfaction of Airline Passengers by Applying the Logistic Regression Model and Using Passenger Survey Data

نویسندگان [English]

  • Amirreza Maleki 1
  • Reza Amin 2
  • Ali Khodaii 3

1 Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran

2 M.Sc. graduate, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Full professor, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran

چکیده [English]

Nowadays, the close competition of airline companies in attracting passengers has made it very important for planners and policymakers in this field to investigate the psychological issues and the differences in the passengers' views. Different airline companies seek to examine the ideals and values of passengers in order to identify their strengths and weaknesses in order to maintain their position in the competitive market or promote it with correct and accurate planning. In this study, various factors affecting satisfaction from the passengers' point of view are examined using survey data and logistic regression modeling. The factors examined in this study include characteristics such as age and gender, loyalty to the airline, and the level of satisfaction with the quality of various services such as food and internet services, baggage handling services, and online ticket booking. In addition, the effect of variables related to each flight, such as distance and delays, are also investigated on passenger satisfaction. The modeling results of this research show the importance and significance of the variables of type of travel (personal or business), type of passenger (loyal or not loyal to the company), class of travel (Eco or Eco Plus or business), the level of satisfaction with baggage handling and the level of satisfaction with the boarding process. This study has shown the high sensitivity of passengers to the process of getting on the plane and also to baggage handling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airlines
  • Boarding process
  • Logistic regression modeling
  • Passenger type
  • Travel type
Aksoy, S., Atilgan, E., & Akinci, S. (2003). Airline services marketing by domestic and foreign firms: Differences from the customers’ viewpoint. Journal of Air Transport Management, 9(6). https://doi.org/10.1016/S0969-6997(03)00034-6
Bawa, P. (2011). Factors Influencing the Choice of Domestic Airlines in Chandigarh-An Empirical Study. Asia Pacific Business Review, 7(2). https://doi.org/10.1177/097324701100700210
Beers, B. (n.d.). Investopedia. Available online: https://www.investopedia.com/ask/answers/040715/what-are-major-expenses-affect-companies-airline-industry.asp . (Accessed on 3 July 2019).
Elliott, K. M., & Roach, D. W. (1993). Service Quality in the Airline Industry: Are Carriers Getting an Unbiased Evaluation from Consumers? Journal of Professional Services Marketing, 9(2). https://doi.org/10.1300/J090v09n02_06
Elliott, K., & Roach, D. (1993). Service Quality in the Airline Industry: Are Carriers Getting an Unbiased Evaluation from Consumers? Journal of Professional Services Marketing, 9, 71–82.
Gilbert, D., & Wong, R. K. C. (2003). Passenger expectations and airline services: A Hong Kong based study. Tourism Management, 24(5). https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00002-5
Gourdin, K. (1988). Bringing quality back to commercial air travel. Transportation Journal, 27(3).
Gretzel, U. (2006). Consumer Generated Content -Trends and Implications for Branding. E-Review of Tourism Research, 4(3).
’Hong, J.-W., & ’Park, S.-B. (2016). Study on the extraction of core keywords and its effects through text mining. International Journal of Web Science and Engineeringfor Smart Devices, 3(2), 7–12.
Hunt, J. D. (1975). Image as a Factor in Tourism Development. Journal of Travel Research, 13(3). https://doi.org/10.1177/004728757501300301
Hussain, R., Al Nasser, A., & Hussain, Y. K. (2015). Service quality and customer satisfaction of a UAE-based airline: An empirical investigation. Journal of Air Transport Management, 42. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2014.10.001
IATA., 2018. (n.d.). https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf.
Li, W., Yu, S., Pei, H., Zhao, C., & Tian, B. (2017). A hybrid approach based on fuzzy AHP and 2-tuple fuzzy linguistic method for evaluation in-flight service quality. Journal of Air Transport Management, 60. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.01.006
Malandri, C., Briccoli, M., Mantecchini, L., & Paganelli, F. (2018). A discrete event simulation model for inbound baggage handling. Transportation Research Procedia, 35, 295–304.
Park, J. W., Robertson, R., & Wu, C. L. (2004). The effect of airline service quality on passengers’ behavioural intentions: A Korean case study. Journal of Air Transport Management, 10(6). https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2004.06.001
Saha, G. C., & Theingi. (2009). Service quality, satisfaction, and behavioural intentions: A study of low-cost airline carriers in Thailand. Managing Service Quality, 19(3). https://doi.org/10.1108/09604520910955348
Sezgen, E., Mason, K. J., & Mayer, R. (2019). Voice of airline passenger: A text mining approach to understand customer satisfaction. Journal of Air Transport Management, 77. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2019.04.001
Siering, M., Deokar, A. V., & Janze, C. (2018). Disentangling consumer recommendations: Explaining and predicting airline recommendations based on online reviews. Decision Support Systems, 107. https://doi.org/10.1016/j.dss.2018.01.002
Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA). (2017).
Suhartanto, D., & Noor, A. A. (2012). Customer Satisfaction in the Airline Industry: The Role of Service Quality and Price. Asia Tourism Forum Conference.
TJ KLEIN. (2020). https://www.kaggle.com/datasets/teejmahal20/airline-passenger-satisfaction.
Tsaura, S. H., Chang, T. Y., & Yen, C. H. (2002). The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM. Tourism Management, 23(2). https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00050-4
Xu, X., Liu, W., & Gursoy, D. (2019). The Impacts of Service Failure and Recovery Efforts on Airline Customers’ Emotions and Satisfaction. Journal of Travel Research, 58(6). https://doi.org/10.1177/0047287518789285