| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، پیام نور کرج، ایران

چکیده

مدیریت پروژه ارتباط نزدیکی با رویکردهای سیستمی دارد، به خصوص با رویکرد سیستمی مهندسی سیستم‌ها هنگامی که در دهه 90 میلادی در سازمان دفاع و نیروهای مسلح، تحقیق در عملیات، مهندسی سیستم‌ها و مدیریت پروژه برای مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه عظیم استفاده می‌شدند. مدیریت پروژه و تفکر سیستمی با همدیگر همپوشانی دارند. جالب‌توجه است که به نظر می‌رسد در مدیریت پروژه ابزارهای تفکر سیستمی ساده استفاده زیادی نمی‌شوند، با اینکه این ابزارها می‌توانند منافع بی‌همتایی را در چارچوب‌بندی و حل مسائلی ارایه می‌کنند که برخاسته از چشم‌اندازهای چندگانه و روابط بین متغیرها هستند. هدف اصلی این مقاله، معرفی مفاهیم و ابزارهای تفکر سیستمی منتخب در مدیریت پروژه است و کاربرد آنها را در مدیریت پروژ‌ه‌های پیچیده توصیف می‌کند. همچنین، منافع استفاده از ابزارهای تفکر سیستمی «سخت» و «نرم» در فازهای خاصی از عمر پروژه نیز به بحث گذاشته خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

System thinking approaches to address complex issues in project management

نویسنده [English]

  • Ehsan Sadeghi

M.Sc. in Engineering and Construction Management, Payam Noor University of Karaj, Iran

چکیده [English]

Project management is closely related to systems approaches, especially systems engineering systems approach when in the 90s in the defense and armed forces, operations research, systems engineering and project management were used to manage large research and development projects. Project management and systems thinking overlap. Interestingly, it seems that simple systems thinking tools are not widely used in project management, even though these tools can provide unparalleled benefits in framing and solving problems that arise from multiple perspectives and relationships between variables. The main goal of this article is to introduce the concepts and selected tools of systems thinking in project management and describe their application in managing complex projects. Also, the benefits of using "hard" and "soft" systems thinking tools in certain phases of the project life will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System thinking
  • Complex issues
  • Project management
Boardman, J., & Sauser, B. (2008). Systems thinking: Coping with 21st century problems. Boca Raton, FL: CRC Press.
Checkland, P. (1981). Systems thinking, systems practice. Chichester, NY: Wiley.
Checkland, P., & Poulter, J. (2006). Learning for action: A short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioners, teachers and students. Chichester, NY: John Wiley.
Cicmil, S., Cooke-Davies, T, Crawford, L., & Richardson, K. (2009). Exploring the complexity of projects: Implications of complexity theory for project management practice. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
Crawford, L., Hobbs, B., & Turner, J. R. (2004). Project categorization systems and their use in organizations PMI research on categorization of projects: An empirical study. In Slevin, D. P., David, C., & Pinto, J. K. (eds.) Innovations: Project management research. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
Jackson, M. C. J. (2003). Systems thinking: Creative holism for managers. Chichester, NY: Wiley.
Johnson, S. B. (1997). Three approaches to big technology projects: Operations research, systems engineering and project management,. The Society for Higher Technology, pp. 891- 919.
Kim, D. H. (1993). System archetypes I: Diagnosing systemic issues and designing high-leverage interventions. Waltham, MA: Pegasus Communications.
Kim, D. H. (1999). Introduction to systems thinking. Innovations in Management Series. Waltham, MA: Pegasus Communications.
Lyneis, J. M., Cooper, K. G., & Els, S. A. (2001). Strategic management of complex projects: A case study using system dynamics. System Dynamics Review, 17(3), 237 – 261.
Maani, K. E., & Cavana, R. Y. (2006). Systems thinking, system dynamics: Managing change and complexity. North Shore: Pearson Education New Zealand.
McConell, S. (1996). Rapid development: Taming wild software schedules. Redmond: Microsoft Press.
Monk, A., & Howard, S. (1998). The rich picture: Reasoning about the work context. Interactions, March-April, 21-30.
Morris, P., & Hough, G. (1987). The Anatomy of Major Projects. New York: Wiley.
Remington, K. & Pollack, J. (2008). Tools for complex projects. Aldershot: Gower.
Pollack, J. (2007). The changing paradigms of project management. International Journal of Project Management, 25(3), 266-274.
Haslett, T., & Sankaran, S. (2009). Applying multi-methodological system theory to project management. Proceedings of the 53rd Meeting of the International Society of Systems Sciences- Making Living Systems Unremarkable. Brisbane, Australia, July 12-17.
Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organizations. Doubleday.
Syed, G., & Sankaran, S. (2009). Investigating an interpretive framework to manage complex information technology projects, IRNOP IX Conference, Berlin, Oct. 11-13.
Turner, J. R., & Cochrane, R. A. (1993). Goals-and-methods: Coping with projects with ill-defined goals and/or methods of achieving them. International Journal of Project Management, 11(2), 93-102.
Williams, T. (2002). Modelling complex projects. London: Wiley.
Winter, & Checkland, P. (2003). Soft systems: A fresh perspective on project management. Civil Engineering, 15(4), 187-192.
Yeo, K. T. (1993). Systems thinking and project management: Time to unite. International Journal of Project Management, 11 (2), 111- 117.
This material has been reproduced with the permission of the copyright owner. Unauthorized reproduction of this material is strictly prohibited. For permission to reproduce this material, please contact PMI or any listed author.
©2010 Sankaran, Haslett and Sheffield Originally published as a part of 2010 PMI Global Congress Proceedings – Melbourne, Australia