| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز، لرستان، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز، لرستان، ایران

چکیده

مقاومت بتن به عنوان یک پارامتر مهم می تواند نقش مهمی در رفتار و عملکرد سازه داشته باشد. لذا استفاده از بتن پرمقاومت می تواند موجب بهبود و رفتار عملکرد سازه شود، البته این به عنوان یک فرض می باشد که باید با آزمایش و مدلسازی دقیق بررسی شود. در این مقاله به بررسی اثر مقاومت فشاری بر روی رفتار سازه بتنی پرداخته شده است. در این پژوهش سه قاب با تعداد طبقات 5، 10 و 15 طبقه که دارای سیستم، قاب خمشی از نوع متوسط می‌باشد برطبق استاندارد(2800) و مبحث نهم مقررات ملی طراحی در نهایت تحلیل دینامیکی غیرخطی بر روی مدل اعمال می‌شود. تحلیل و طراحی قاب‌ها به کمک نرم‌افزار ETABS انجام گرفت. در این مطالعه پارامتر تنش فشاری بتن به عنوان متغیر اصلی مدنظر می باشد و دو نوع بتن سبک با مقاومت 25 مگاپاسکال و 55 مگاپاسکال در نظر گرفته خواهد شد. بعد از بدست آوردن مقاطع سازه مورد نظر در نرم‌افزار OpenSees کدنویسی شده است. برای بدست آوردن منحنی‌های شکنندگی از 10 عدد رکورد استفاده شده است. با بررسی نتایج مربوط به بتن سنگین و سبک نیز مشاهده می‌شود که در هر سه سازه مورد مطالعه (پنج، ده و پانزده طبقه) سازه با بتن سنگین دریفت کمتری در PGA یکسان با سازه که دارای بتن سبک داشته است با یک میانگین‌گیری از نتایج مشاهده شده است که سازه با بتن سنگین تقریبا در محدوده 15 تا 24 درصد جابجایی نسبی کمتری نسبت به سازه با بتن سبک داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Near and Far Earthquakes on Concrete Buildings with Structural Light Concrete

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Gudarzi 1
  • Mahdi Vajdian 2

1 Masters Student, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Aligudarz Branch, Aliguderz, Lorestan, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Aligudarz Branch, Aliguderz, Lorestan, Iran

چکیده [English]

Concrete strength as an important parameter can play an important role in the behavior and performance of the structure. Therefore, the use of high-strength concrete can improve the performance of the structure, of course, this is an assumption that must be checked by testing and modeling. In this article, the effect of compressive strength on the behavior of concrete structures has been investigated. In this research, three frames with 5, 10, and 15 floors, which have a system, a medium-type bending frame according to the standard (2800) and the ninth topic of the national design regulations, finally, nonlinear dynamic analysis is applied to the model. The analysis and design of frames was done with the help of ETABS software. In this study, the compressive stress parameter of concrete is considered as the main variable, and two types of light concrete with a strength of 25 MPa and 55 MPa will be considered. After obtaining the sections of the desired structure, it is coded in OpenSees software. 10 records have been used to obtain fragility curves. By examining the results related to heavy and light concrete, it can be seen that in all three studied structures (five, ten and fifteen stories), the structure with heavy concrete has less drift in the same PGA as the structure with light concrete, with an averaging of the observation results. It has been found that the structure with heavy concrete has less relative displacement in the range of 15 to 24% than the structure with light concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High strength concrete
  • Nonlinear dynamic analysis
  • Medium bending frame
  • Concrete structure
  • Fragility curve
ایران پور مبارکه، فرهاد همامی، پیمان محبی مقدم بهروز، (1395)، بررسی عملکرد قاب های دارای مهاربند برون محور با تیر پیوند قائم تحت زلزله های نزدیک گسل، سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران ، تهران موسسه آموزش عالی مهراروند، مرکز راهکار ها دستیابی به توسعه پایدار
آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ،2800ویرایش چهارم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1394.
حسین کرد خیلی ، سید محمد مرتضائی ،علیرضا (1394). ارزیابی ستون های ساختمان بتن آرمه تحت اثر مولفه قائم زمین لرزه ای حوزه نزدیک-دومین کنفرانس ملی زلزله، قزوین ،گروه تخصصی سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین .
A.Kilic, C.D.Atis,E.Yaser,F.ozcan, (2003). High-Strength light weight concrete made with Scoria aggregate containing mineral admixtures, Cement and concrete research.
Benioff, H. (1955). Mechanism and strain characteristics of the White Wolf fault as indicated by the aftershock sequence. Bull., Calif. Div. Mines, 171, 199-202.
Blasone, V., Basaglia, A., De Risi, R., De Luca, F., & Spacone, E. (2022). A simplified model for seismic safety assessment of reinforced concrete buildings: framework and application to a 3-storey plan-irregular moment resisting frame. Engineering Structures, 250, 113348.
Cao, X. Y., Xiong, C. Z., Feng, D. C., & Wu, G. (2022). Dynamic and probabilistic seismic performance assessment of precast prestressed reinforced concrete frames incorporating slab influence through three-dimensional spatial model. Bulletin of Earthquake Engineering, 20(12), 6705-6739.
Desai, K. Y., Sheth, R. K., & Patel, K. R. (2022, December). Performance Evaluation of RC Frame-Wall Structures Using Incremental Dynamic Analysis. In ASPS Conference Proceedings (Vol. 1, No. 6, pp. 1719-1725).
FEMA, F. (2003). HAZUS-MH MR5. Washington, DC.
Fu, Q. L., Tan, L., Long, B., & Kang, S. B. (2023). Numerical Investigations of Progressive Collapse Behaviour of Multi-Storey Reinforced Concrete Frames. Buildings, 13(2), 533.
Huang, L., Han, J., Wen, H., Li, C., He, H., Luo, Y., & Qian, Z. (2022). The Seismic Performance and Global Collapse Resistance Capacity of Infilled Reinforced Concrete Frames Considering the Axial–Shear–Bending Interaction of Columns. Buildings, 12(11), 2030.
Hwang, Seong-Hoon, et al. "Machine learning-based approaches for seismic demand and collapse of ductile reinforced concrete building frames." Journal of Building Engineering 34 (2021): 101905.
Onur, O. N. A. T., & Burak, Y. Ö. N. (2021). Incremental dynamic analysis of mid-rise rc buildings to assess effect of concrete strength and tension reinforcement ratio in beam. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 26(1), 283-300.
Padmapriya, R., Sudarsan, J. S., Rohini, I., & Sunmathi, N. (2022, November). Geopolymer concrete with copper slag as fine aggregate a way towards developing green construction techniques. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2615, No. 1, p. 020001). AIP Publishing LLC.
Qian, K., Liang, S. L., Feng, D. C., Fu, F., & Wu, G. (2020). Experimental and numerical investigation on progressive collapse resistance of post-tensioned precast concrete beam-column subassemblages. Journal of Structural Engineering, 146(9), 04020170.
V.M Malhotra. (1990), Properties of High-strength Lightweight concrete Incorporating Fly ash, silica and fume, ACI . SP121-31,P.645.
V.Norok Shchenov and w. whit comb. How to obtain-strength concrete using Density Aggregate, ACI.SP 121-33,P.683(1990).
Wang, G. J., Jiang, S. Y., Wang, G. T., & Ingham, J. M. (2023, May). Numerical investigation of precast concrete frames with grouted sleeves and intermediate connections. In Structures (Vol. 51, pp. 1474-1496). Elsevier.
Yan, J., Liang, Y., & Du, X. (2023). Analysis of the importance coefficient of offshore bridges under earthquakes based on seismic fragility and incremental dynamic analysis. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 171, 107987.