| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد،گرروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور، مرکزکرج

چکیده

از آنجا که سرمایه گذاری در هر حوزه ای همراه با ریسک و عدم اطمینان است این مقاله به دنبال آن است که ریسک های سرمایه گذاری را در صنعت، شناسایی و اولویت بندی کند. ارزیابی میزان ریسک سرمایه گذاری در این پروژه ها یکی از مسائل کلیدی در حوزه سرمایه گذاری در صنایع دارای فناوری پیشرفته به شمار می رود. آنچه آشکار است این است که بین محیط ها و نظام های اداری فضای کسب وکارکشورهای مختلف، تفاوت زیادی وجود دارد؛ لذا معیارهای مؤثر در سرمایه گذاری در کشورهای مختلف یکسان نیست. امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب برای مقابله با ریسک هایی می باشد که ممکن است در یک پروژه رخ دهد. در تحلیل واکنش ریسک، ریسک ها اغلب دارای وابستگی متقابل فرض می شوند، درواقع ریسک ها در یک پروژه متقابلا روی هم تأثیرمی گذارند و ریسک مستقل به ندرت وجود دارد. علاوه بر این، اجرای مدیریت پروژه های مختلف ازجمله پروژه های ساختمانی دارای موارد مبهم فراوانی است. هدف از مدیریت ریسک پروژه برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت وکنترل فعالیت ها و فرآیندهای یک پروژه است. به گونه ای که اثرات مثبت (فرصت ها) بیشینه و اثرات منفی (تهدیدها) کمینه گردد. یک فرآیند سیستماتیک برنامه ریزی برای شناسایی آنالیز و پاسخگویی و زیر نظرگیری ریسک پروژه این مدیریت شامل فرآیندها، ابزارها وتکنیک هایی است که به مدیر پروژه برای بیشینه سازی احتمال نتایج رویدادهای مثبت و کمینه سازی احتمال نتایج رویدادهای منفی کمک می کند. با بکارگیری فرآیند کامل مدیریت ریسک پروژه می توان ادعا کرد که این مدیر پروژه است که به شرایط غیرقطعی پروژه اشراف دارد نه آنکه شرایط واتفاقات، مدیریت را اسیر خود می کنند. هدف از تهیه این مقاله بررسی ریسک های موجود در پروژه های سرمایه گذاری و ارایه راهکارها برای کنترل یا تخفیف آنها بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investment risk management in projects

نویسنده [English]

  • Zabiholah Rostami

Masters student, Department of Civil Engineering, Payam Noor University, Karaj Center

چکیده [English]

Since investment in any field is associated with risk and uncertainty, this article seeks to identify and prioritize investment risks in the industry. Assessing the amount of investment risk in these projects is one of the key issues in the field of investment in industries with advanced technology. What is obvious is that there is a big difference between the business environments and administrative systems of different countries; Therefore, the effective criteria for investment in different countries are not the same. Today, risk management is a suitable solution to deal with risks that may occur in a project. In risk response analysis, risks are often assumed to be interdependent, in fact, risks in a project mutually influence each other, and independent risk rarely exists. In addition, the implementation of the management of various projects, including construction projects, has many ambiguous cases. The purpose of project risk management is to plan, organize, direct and control the activities and processes of a project. in such a way that the positive effects (opportunities) are maximized and the negative effects (threats) are minimized. A systematic process of planning to identify, analyze, respond and monitor project risk. This management includes processes, tools and techniques that help the project manager to maximize the probability of positive event results and minimize the probability of negative event results. By using the complete process of project risk management, it can be claimed that it is the project manager who is the master of the uncertain conditions of the project, not that the conditions and events make the management captive. The purpose of preparing this article was to examine the risks in investment projects and provide solutions to control or reduce them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • investment projects
  • risk prioritization