ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مقاله پژوهشی مهندسی عمران
ارزیابی تأثیر نوع وسایل نقلیه بر احتمال وقوع تصادفات در حمل‌ونقل زمینی با استفاده از مدل لوجیت چندجمله‌ای

احمد فری‌الله امید؛ رضا امین؛ علی خدایی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 11-23

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.399749.1203

چکیده
  تصادفات همواره یکی از چالش‌های حمل‌ونقل می‌باشد که سالانه به اندازه 3 درصد از تولید ناخالص ملی کشورها هزینه دارد. در این پژوهش، از یک مدل لوجیت چند جمله‌ای برای ارزیابی متغیرهای مرتبط با تصادفات خودروهای شخصی، تاکسی، اتوبوس، موتور و دوچرخه استفاده شده‌است. در این مدل، تصادفات خودروی شخصی به عنوان مرجع در نظر گرفته شده و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران
بررسی شاخص ایمنی ترافیک برون شهری ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی

سیدمحمدرضا فقیه زاده فیروزآبادی؛ رضا امین؛ علی خدائی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 24-37

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.400563.1205

چکیده
  چکیده: سالانه حوادث جانی و مالی زیادی در ایران به دلیل رخ دادن تصادفات رانندگی به وقوع می پیوندد، به همین دلیل نیاز به برنامه های راهبردهای و پیشگیری موثر می باشد. این مقاله به بررسی شاخص های ایمنی ترافیک برون شهری در ایران و مقایسه آن با کشورهای آسیایی می پردازد. در این مقاله، مفاهیم کلیدی ایمنی ترافیک برون شهری شامل سرعت، استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش های مقاوم سازی و تقویت سازه بتنی

مهرداد مشایخ فر

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 38-59

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.173264

چکیده
  اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎری روی ﭘﺪﻳﺪه زﻟﺰﻟﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت ریسک سرمایه گذاری در پروژه ها

ذبیح اله رستمی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 60-69

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.173265

چکیده
  از آنجا که سرمایه گذاری در هر حوزه ای همراه با ریسک و عدم اطمینان است این مقاله به دنبال آن است که ریسک های سرمایه گذاری را در صنعت، شناسایی و اولویت بندی کند. ارزیابی میزان ریسک سرمایه گذاری در این پروژه ها یکی از مسائل کلیدی در حوزه سرمایه گذاری در صنایع دارای فناوری پیشرفته به شمار می رود. آنچه آشکار است این است که بین محیط ها و نظام ...  بیشتر