| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران راه‌و‌ترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثر خطای انسانی در حوادث هواپیمایی میپردازد. حوادث هواپیمایی یکی از مهمترین عوامل
تهدیدکننده امنیت در حملونقل هوایی است و عوامل مختلفی میتوانند در بروز آنها نقش داشته باشند. یکی از این عوامل،
خطای انسانی است که میتواند از خطاهای ساده تا جدی و غیرقابلاصلاح منجر به وقوع حادثه شود، همچنین خطای انسانی
یکی از عوامل مهم در تصادفات زمینی هواپیما است که میتواند برای سلامت و ایمنی مسافران و کارکنان هواپیماها پیامدهای
جدی داشته باشد که ممکن است در هر مرحله از طراحی و تولید تا عملیات پرواز و نگهداری فرآیند پرواز رخ دهد. در مرحله
عملیات پرواز، این خطا میتواند شامل خطاهای خلبانان و کنترل ترافیک هوایی، خطاهای ناشی از تدارکات زمینی )مانند عدم
نگهداری و تعمیر مناسب هواپیماها( و نقصهای عملکردی خدمه هواپیما باشد. مشخص است که بررسی دقیق خطاهای انسانی
در حوادث هواپیمایی نقش بسزایی در افزایش امنیت پروازها دارد و ممکن است بهبودهای موثر در زمینههای آموزش خلبانان و
طراحی سیستمهای هواپیما را به دنبال داشته باشد. هدف از این مقاله تجزیهوتحلیل خطای انسانی در حوادث هواپیمایی و
عوامل موثر بر وقوع آن است، که میتواند به بهبود ایمنی و عملکرد هواپیماها کمک کند و در نتیجه جان افراد را در حوادث
هواپیمایی حفظ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review study on the effects of human error in aviation accidents

نویسندگان [English]

  • Saeid Ghasemi 1
  • Reza Amin 2
  • Ali Khodaii 3

1 M.Sc Civil Engineering and Road and Transportation, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

2 M.Sc. graduate, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Full professor, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran

چکیده [English]

This article examines the effect of human error in aviation accidents. Aviation accidents are one of the most important factors that threaten security in air transportation, and various factors can play a role in their occurrence. One of these factors is human error, which can lead to an accident from simple to serious and uncorrectable errors, also human error is one of the important factors in plane accidents that can have serious consequences for the health and safety of passengers and aircraft employees. It may occur at any stage of the flight process from design and manufacturing to flight operations and maintenance. In the flight operations phase, this error can include pilot and air traffic control errors, ground logistics errors (such as lack of proper maintenance and repair of aircraft), and flight crew performance errors. It is clear that the detailed investigation of human errors in aviation accidents plays a significant role in increasing the safety of flights and may lead to effective improvements in the fields of pilot training and aircraft systems design. The purpose of this article is to analyze the human error in aviation accidents and the factors affecting its occurrence, which can help improve the safety and performance of airplanes and thus save people's lives in aviation accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accidents
  • transportation
  • airport
  • pilot
  • errors
  • airplane