| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

3 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، استان تهران، ایران

چکیده

این مقاله مروری جامع از برنامه‌ریزی پروژه ارائه می‌کند و نقش محوری آن‌ها را در تضمین موفقیت در چشم‌انداز پیچیده پروژه‌های عمرانی را روشن می‌کند. با ترسیم بینش از چند دیدگاه، با تأکید بر پیشرفت متوالی پروژه‌ها، تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی منابع، کنترل دقیق و استفاده از روش های جدی برنامه ریزی به عنوان مؤلفه‌های ضروری، آشکار می‌شود. عواقب نادیده گرفتن این مراحل اساسی با تمرکز بر عوامل تاثیرگذار هزینه، زمان و کیفیت پروژه بررسی می شود، در نتیجه، ترکیب این دیدگاه ها بر نقش لاینفک برنامه ریزی در پروژه های ساختمانی تاکید می کند. پیشرفت متوالی، همراه با برنامه ریزی استراتژیک و کنترل دقیق، به عنوان یک اصل اساسی ظاهر می شود. اعمال تصمیم گیری مبتنی بر داده و استفاده از مدل های بلوغ، کارایی مدیریت پروژه را بیشتر می کند. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع عمل می کند و بر مراحل برنامه ریزی به عنوان محور موفقیت در پروژه های عمرانی تاکید دارد. این مقاله از یک رویکرد جامع، شناخت ماهیت بین رشته‌ای و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری آگاهانه و استراتژیک در چشم‌انداز پویا مدیریت پروژه های عمرانی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Planning and Its Impact on the Success of Civil Projects

نویسندگان [English]

 • aliasghar Amirkardoust 1
 • Omid Tavakoli 2
 • davood sedaghat shayegan 3

1 member of the academic faculty of Islamic Azad University, Roudhan Branch, Tehran, Iran

2 Ph.D. student in Construction Management at the Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran

3 Islamic Azad University, Rodhen branch, tehran, iran

چکیده [English]

This article provides a comprehensive review of project planning and elucidates its pivotal role in ensuring success in the complex landscape of civil engineering projects. From various perspectives, the emphasis is placed on the sequential progress of projects, precise planning, resource coordination, meticulous control, and the adoption of innovative planning methods as essential components. The consequences of neglecting these fundamental stages, with a focus on cost, time, and project quality factors, are examined. Consequently, the synthesis of these perspectives underscores the linchpin role of planning in construction projects. Sequential progress, coupled with strategic planning and precise control, emerges as a foundational principle. Decision-making based on data and the utilization of mature models enhance project management efficiency. Serving as a comprehensive guide, this article underscores the significance of planning stages as the axis of success in civil engineering projects. With a comprehensive approach, recognition of interdisciplinary nature, and laying the groundwork for informed and strategic decision-making in the dynamic landscape, the article supports the outlook of effective project management in civil engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planning"
 • Project Success"
 • Civil Projects"
 • Cost"
 • Time"
 • Project Quality"
 • Precise Control"
 • "
 • Informed Decision Making"