| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت فنی و مشاور مدیرعامل

چکیده

تعیین درصد پیشرفت پروژه یکی از موضوعات مهم در فازهای «برنامه‎ریزی» و «کنترل» مدیریت و کنترل پروژه است که برای کلیه
ذی نفعان سازمان و از جمله کارفرمایان و پیمانکاران از اهمیت بالایی برخوردار است. برای تعیین درصد پیشرفت واقعی پروژه، در اکثر موارد از دو عامل هزینه و زمان استفاده می گردد. این در حالی است که در عمل، عوامل تاثیر گذار متعددی وجود دارند که نادیده گرفتن آنها یا کم رنگ جلوه دادن آنها باعث می شود که درصد پیشرفت اعلام شده پروژه با واقعیت همخوانی نداشته باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله، برآورد میزان پیشرفت پروژه با در نظر گرفتن تمام معیارهای تاثیر گذار بر پیشرفت پروژه می باشد. در این راستا، مدلی جدید برای برآورد میزان پیشرفت پروژه ارایه گردیده است که معیارهای هزینه، نیروی انسانی، سایر منابع، درجه بحرانی بودن، وضعیت تدارکات و ساختار کلی فعالیت را در محاسبه درصد پیشرفت لحاظ می کند.
این مقاله به معرفی روش ساده و کاربردی با الهام گیری ازتکنیک تئوری تصمیم گیری سلسله مراتبی و روش میانگین گیری وزن دار نرمال شده مبتنی بر تجارب حاصل از دوره های آموزشی ضمن خدمت در سازمان های پروژه محور و تحلیل نتایج یک مطالعه ی موردی
می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimized method for calculating weight percent for construction projects A Case Study of the Tropical Design-Second Part Water Transmission System Project

نویسنده [English]

  • Mostafa Pourhosein zakariaee

Technical management

چکیده [English]

Determining the percentage of project progress is one of the most important issues in the "planning" and "control" phases of project management and control for all.
Beneficiaries of the organization, including employers and contractors, are of great importance. In most cases, both cost and time factors are used to determine the percentage of actual project progress. However, in practice, there are many effective factors that ignoring them or rendering them inadequate makes the percentage of project progress declared inconsistent with reality. Therefore, the main purpose of this paper is to estimate the rate of project progress taking into account all the criteria that influence the project progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breakdown Structure
  • Integration
  • Weight Value
  • Normalized Weighted Average
  • AHP Technique
  • Percentage of Real Physical Progress
  • Project Control