| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرعامل و رییس هیات مدیره

2 گروه صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آیندگان تنکابن مازندران ایران

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر عوامل خارجی بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی در استان هرمزگان) می باشد. روشتحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل مهندسان شاغل در پروژه های فعال، متخصصین و افراد صاحب نظر در استان هرمزگان که مجموعا تعداد آنها برابر با 120 نفر می باشند، با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری کلیه افراد به صورت تمام شماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند اما در پیگیری های متعدد تعداد ۱۱۴ پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید که مورد بهره برداری آماری قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه 36 سوالی که توسط خاکسار و همکاران ساخته و اعتباریابی شده بود. جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون تک متغیری و آزمون فریدمن از طریق نرم افزار SPSS/23 استفاده شد. نتایج نشان داد نشان داد که عوامل خارجی بر مدیریت ریسک شرکت های عمرانی تاثیرگذارند و اختلاف معناداری بین میانگین رتبه های گویه های عوامل خارجی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی وجود داشت. بالاترین میانگین رتبه مربوط به گویه های عامل« ساخت» و پایین ترین رتبه مربوط به گویه های عامل « موقعیت کار » بود. در واقع عوامل خاجر به ترتیب: عامل ساخت، عامل اقتصادی و مالی، عامل اداری و سازمانی، عامل اجتماعی و فرهنگی، عامل فنی و تکنولوژیکی و عامل موقعیت کار بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی تاثیرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Organizational External Factors on construction Risk Management (The case study in province of Hormozgan)

نویسندگان [English]

  • Shabnam Alihassani 1
  • Ahmad Edalatpanah 2

1

2 Industry group faculty of engineering Ayandegan university Tonekabon Mazandaran Iran

چکیده [English]

The main purpose of the present study is to investigate the impact of external factors on risk management in construction companies (case study in Hormozgan province). The research method was descriptive correlational. The statistical population includes engineers working on active projects, specialists and experts in Hormozgan province with a total of 120 people, Due to the limited number of the statistical population, all individuals were considered as the sample, but in multiple follow-up, 5 completed questionnaires were collected and statistically exploited. The research tool was a 36-item questionnaire developed and validated by Khaksar et al. One-way regression and Friedman tests were used to analyze the research hypotheses through SPSS / 23 software. The results showed that external factors influence the risk management of construction companies and there was a significant difference between the mean ratings of external factors affecting risk management in construction companies. The highest mean score was for the construct items and the lowest was for the job position items. In fact, the factors of tenure were: construction factor, economic and financial factor, administrative and organizational factor, social and cultural factor, technical and technological factor and job position factor in risk management in construction companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Construction Companies
  • Foreign Factors
  • Hormozgan Province