| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران،ایران

2 استادیاروعضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،ایران

3 دکترای تخصصی ، دانشیار وعضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور به پایان رساندن طرح‌های عمرانی به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود است. هدف از موفقیت پروژه‌های مسکونی کاهش هزینه و زمان، افزایش کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای بوده،سپس با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با پیمانکاران عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پروژه های مسکن مهر بررسی گردید، بعد از آن به پیشنهاد جمعی از مدیران و اساتید محترم و با توجه به مشکلات ساکنان مسکن مهر، با مصاحبه از ساکنان، عوامل مهم از دیدگاه آنان نیزبررسی شد. به کمک این مجموعه وتحلیل داده‌ها به منظور مشخص نمودن عوامل تاثیرگذار بر موفقیت این پروژه ها اقدام شد و سپس اهمیت هریک از این شاخصه ها و همبستگی بین آنها، در موفقیت این پروژه ها نشان داده شد تا بتوان طرحی پیشنهادی برای پروژه های آتی مسکن مانند طرح اقدام ملی، جهت دستیابی به موفقیتشان ارائه نمائیم.خروجی تحلیل آماری حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه پیمانکاران، شاخصه هایی مانند دستورالعمل های تامین مالی پروژه، تامین نیروی کار، مواد‌ و‌ماشین آلات ، پشتیبانی مدیریت ارشد، صلاحیت اعضای تیم پروژه، حضور افراد مسؤلیت‌پذیر، با تجربه و متخصص،در نظر گرفتن کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی اهمیت بیشتری دارند.همچنین از دیدگاه ساکنان شاخصه هایی مانند تحویل طبق موعد مقرر شده،توجه به شرایط محل پروژه در حوادث طبیعی(سیل و طوفان و...)، فراهم سازی انشعابات مورد نیاز، سازگاری زیربنا با جمعیت خانواده و سهولت رفت وآمد مسیردسترسی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the critical factors of success and failure mehr Housing projects inside the country and explain ways to reduce their failure rate

نویسندگان [English]

  • behnam bashir 1
  • Ghasem Omidvar 2
  • Mehdi Ravanshadnia 3

1 Azad University

2 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran

3 PhD, Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science Research Branch of Tehran

چکیده [English]

One of the hallmarks of any country's economic development is the completion of development plans optimally at the lowest cost and most profit.The goal of success in residential projects is to reduce costs and time, increase quality and customer satisfaction. The method of data collection was library-based. Then, by reviewing the research background and interviewing the contractors, the factors affecting the success of Mehr Housing Projects were investigated. Residents were also considered important factors in their view. This set of data was analyzed to determine the factors affecting the success of these projects and then the importance of each of these indicators and their correlation was shown in the success of these projects in order to develop a proposal for future housing projects such as Present a national action plan to achieve their success. Outputs from the statistical analysis of this study show that from the contractors' point of view, indicators such as project financing guidelines, labor supply, materials and machinery, senior management support, and project team members qualifications. , The presence of responsible, experienced and expert people Employer idleness is more important in issuing approvals and approvals and enforcing contractual obligations. Also, from the point of view of residents, features such as timely delivery, consideration of project site conditions in natural disasters (floods, storms, etc.) provide Making the necessary divisions, adapting the infrastructure to the family population, and ease of access are more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Success
  • Mehr Housing
  • Project Success Factors
  • Project Failure Factors
  • Correlation