| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
شایستگی های نرم مدیران پروژه، حقیقتی مغفول مانده در آموزش دانشگاهی

سمیراء شوکتی گورابی

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، صفحه 11-17

چکیده
  این مقاله با هدف ارائه بینشی در مورد اهمیت مهارت های مدیران در موفقیت در مدیریت پروژه و عدم تأکید زیاد در این زمینه در چارچوب آموزش دانشگاه ارائه شده است. در این گفتگو نظرات بسیاری از نویسندگان برجسته در رابطه با مهارتهای انسانی یا «نرم» لازم در مدیریت پروژه ها مطرح خواهد شد. در برابر این زمینه ، مروری بر چگونگی تجهیز ادبیات مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از پهپاد، سنسور‌های هوشمند و تکنولوژی واقعیت مجازی برای ایمنی‌ و حفاظت کار در حین اجرأ

سواک طهماسیان

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، صفحه 18-25

چکیده
  براساس جدیدترین سرشماری مصدومیت های حرفه ای، از تلفات محل کار به طور کل، بیش از یک چهارم در صنعت ساخت و ساز اتفاق میافتد. پهپادها،سنسور‌های هوشمند،واقعیت مجازی ودستگاه‌های پوشیدنیاز فناوری هایی‌ هستند که برای ایمن سازی کار‌های در حال اجرا در پروژه‌های ساخت و ساز استفاده می شود. صدمات کمتر در سایت بیانگر این موضوع می‌باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمان ومدیریت استراتژیک

ساناز دهشت

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، صفحه 26-37

چکیده
  امروزه سیستم های حسابداری مدیریت که به مدیران سازمان ها در فرآیند تصمیم گیری کمک شایانی میکنند، آنچنان اهمیت یافته اند که در هر سازمانی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی بسیار با اهمیت بشمار می روند، لازمه داشتن یک سیستم حسابداری مدیریت مناسب، وجود اطلاعات صحیح، بهنگام و مربوط می باشد. از آنجائیکه در دنیای کنونی با تنگاتنگ شدن رقابت، جهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سقف کوبیاکس

مجتبی نصرتی

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، صفحه 38-62

چکیده
  از دیرباز مهندسین سازه به دنبال شیوه هایی بودند تا در عین حفظ استحکام سازه، بتوانند از وزن سازه ها بکاهند. با ابداع شیوه ی طراحی و اجرای سقف های کوبیاکس تا حدودی موفق شدند به این مهم دست پیدا کنند. این سقف ها با کاهش محسوس وزن خود نسبت به سقف های بتنی معمول، در عین استحکام کافی و مطابق با مقررات ساخت و سازها، باعث کاهش استفاده از بتن نیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهدا طاهری نخست

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، صفحه 62-72

چکیده
  حقیقتامرآناستکهروشهایمورداستفادهدرزمینهمدیریتپروژهدرمیانشرکتهایگوناگونوحتیدربینمدیرانپروژهمختلفشاغلدریکشرکت،متفاوتبودهوهرمدیرپروژهایروشوشیوهمخصوصبهخودرادراینزمینهبکارمیبردواینموضوعیاستکهکارشناسانخبرهاینامرنیزدرموردآناتفاقتظردارند . نکتهمهمدیگریکهبرصحتنظریهفوقمهرتاییدمیگذارد،اینواقعیتاستکههرپروژهایطبیعتمخصوصبهخودراداشتهوهیچپروژهایرانمیتوانباپروژهدیگر،حتیدرنوعخودموردمقایسهقرارداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ایمنی و پیامدهای زیست محیطی در تولید سیمان

محمدرضا علی قلی طایفه

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، صفحه 73-86

چکیده
  سیمان به عنوان یکی از مهم ترین فرآورده های ساختمانی نقش اساسی در پیشبرد برنامه های عمرانی کشور را ایفا می کند و در بخش های اساسی ساخت و ساز چه به عنوان بتن و چه به عنوان فرآورده های بتنی وکارهای بنائی مورد استفاده قرار میگیرد.با توسعه تکنولوژی و افزایش کاربرد ماشین آلات در امر تولید احتمال مخاطرات و حوادث در این گونه محیط ها افزایش می ...  بیشتر