نویسنده = مهدى منتظرصاحب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل محیطی موثر بر تصادفات درون شهری رانندگان

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 11-21

مهدى منتظرصاحب


2. بررسی عوامل انسانی موثر در تصادفات رانندگی درونشهری

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 48-59

مهدى منتظرصاحب