| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

با گسترش روز افزون جمعیت شهر نشینی و استفاده از وسایل حمل ونقل شخصی، مستهلک شدن وسایل حمل ونقل عمومی در کلانشهر های ایران و موضوعاتی نظیر ناهنجاری های زیست محیطی، ترافیکی، بصری و آلودگی هوا، سیاست های مدیریت شهری را در این مسیر قرار می دهد که راهکاری مناسب نظیر توسعه پایدار شهری اتخاذ شود. این مقاله قصد دارد با معرفی استراتژی های کاربردی در سطح مدیریت کلان شهری نشان دهد، برای رسیدن به توسعه ی پایدار شهری باید مولفه توسعه پایدار حمل ونقل ابتدا جدی گرفته شود. حمل و نقل پایدار مجموعه ای از سیاست ها و دستور العمل های یکپارچه، پویا، پیوسته و در بردارنده اهداف اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی است که توزیع عادلانه و استفاده موثر از منابع جهت رفع نیاز های حمل و نقل جامعه و نسل های آتی را به همراه دارد. شیوه ی جمع آوری اطلاعات و داده ها بصورت کتابخانه ای و مطالعه موردی می باشد. هدف از این مقاله این است که به مولفه های مهم برنامه ریزی شبکه های حمل و نقلی و ابعاد پایداری در شبکه های حمل و نقل شهری، نحوه ی روند تعیین سیاست گذاری های مدیران ارشد در راستای رسیدن به توسعه ی پایداری شهری از طریق توسعه پایدار حمل و نقل با مدیریت استراتژیک و استفاده از مدل swot دست یافته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Policies and Components to Achieve Sustainable Transportation by Introducing Practical Strategies

نویسندگان [English]

  • mohammad reza fazlollahi 1
  • Hassan Divandari 2

1 Phd student, Engineering Faculty, University of Islamic azad, Ayatollah amoli, Amol, Iran

2 Department of Civil Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran

چکیده [English]

With the increasing population of urbanization and the use of private transportation, the depreciation of public transportation in Iran's metropolises and issues such as environmental, traffic, visual and air pollution, urban management policies in this direction Appropriate solutions such as sustainable urban development should be adopted. This article intends to show by introducing practical strategies at the level of metropolitan management To achieve sustainable urban development, the component of sustainable transport development must first be taken seriously. Sustainable transport is a set of integrated, dynamic, continuous policies and guidelines that include economic, social, and environmental goals that ensure the equitable distribution and efficient use of resources to meet the transportation needs of society and future generations. Brings with it. The method of collecting information and data is library and case study. The purpose of this article is to address the important components of transportation network planning and the dimensions of sustainability in urban transportation networks, the process of determining the policies of senior managers in order to achieve the development of urban sustainability through sustainable development. Transportation is achieved through strategic management and the use of the swot model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Sustainability Development
  • Transportation
  • Strategy Management
  • Environment
  • Swot Matrix