| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز، قزوین، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارائه مدلی جهت فشرده‏سازی برنامه زمان‏بندی با انتخاب فعالیت‏های بهینه از لحاظ هزینه، زمان، کیفیت و ریسک با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ تکنیک‏های مدیریت پروژه و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی تکنیک‏های مهندسی در بهبود ﻋﻤﻠﮑﺮد سازمان‏های ﻣﺠﺮی طرح‏های ﻋﻤﺮاﻧﯽ و سرمایه‏گذاری ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. روش‏های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو دسته میدانی و کتابخانه‏ای تقسیم می‏شود. از روش کتابخانه‏ای جهت جمع‏آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش و از روش میدانی جهت گردآوری اطلاعات برای بررسی اهداف پژوهش استفاده شده است. در این پژوهش ابزار جمع‏آوری داده ها ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق برای پرسشنامه تعداد 5 نفر از خبرگان ساختمانی بخش خصوصی را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آن‏ها پخش شد. در ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ بهینه‏سازی ﺑﺎ موازنه‏ی زﻣﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﯾﺴﮏ، روش‏های اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم مجموعه ی فعالیت‏های ﯾﮏ ﭘﺮوژه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ انتها ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ گونه‏ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎن، هزینه، ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﯾﺴﮏ ﮐﻞ اجرای ﭘﺮوژه بهینه ﮔﺮدد. در اﯾﻦ پژوهش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ تاپسیس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compression of the Schedule by Selecting the Optimal Activities in Terms of Cost, Time, Quality and Risk Using TOPSIS Method

نویسندگان [English]

 • Ali Ghorbani 1
 • Amir Ghiasi 2

1 Assistant Professor, Construction Engineering and Management Department, Faculty of Engineering, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Master's Student of Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Danesh Alborz Qazvin University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

This research aims to provide a model to compress the schedule by selecting the optimal activities in terms of cost, time, quality and risk using TOPSIS method. The current research is applied in terms of results and its results can be used in the direction of developing project management techniques and moving towards the application of engineering techniques in improving the performance of organizations implementing construction and investment projects. A library is divided. The library method was used to collect information related to the subject literature and the background of the research, and the field method was used to collect information to investigate the research objectives. In this research, the data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the research for the questionnaire included 5 construction experts from the private sector, among whom the questionnaire was distributed. In an optimization problem with balancing time, cost, quality and risk, the appropriate implementation methods for performing a set of activities of a project from the beginning to the end should be chosen in such a way that the factors of time, cost, quality and risk of the whole project implementation are optimized. In this research, TOPSIS algorithm was used to solve the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Schedule compression
 • Developing
 • Data collection tool
 • Optimization
 • TOPSIS algorithm
 1. Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide). Fifth Edition. Newtown Square, PA. (n.d.).
 2. Ashtiani, B., & gholi Arianezhad, M. (1388). Preventive Methods - Response to Scheduling. Tehran: Iran University of Science and Technology.
 3. Modeling trade off Time-Cost-Quality in an Activity Network using Fuzzy Logic and Genetic Algorithm TT. (2013). IUST, 24(3), 361–376. Retrieved from http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-601-fa.html
 4. Walker, A. (2015). Project management in construction. John Wiley & Sons.
 5. Kerzner, H. (2009). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.
 6. Amiri, M. (n.d.). Provides a method for ranking the activities of the project using the CPM network and the TOPSIS method in fuzzy mode. Journal of Industrial.
 7. Sabzeparvar, M. (1389). Educational and practical reference for project control by step-by-step method, 11th edition, Termeh Publications, Tehran, Iran.
 8. Derbe, G., Li, Y., Wu, D., & Zhao, Q. (2020). Scientometric review of construction project schedule studies: Trends, gaps and potential research areas. Journal of Civil Engineering and Management, 26(4), 343–363. https://doi.org/10.3846/jcem.2020.12317
 9. Madyatmadja, E. D., Liliana, L., Andry, J. F., & Tannady, H. (2020). Risk analysis of human resource information systems using COBIT 5. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 98(21), 3357–3367.
 10. Fathollahzadeh, M. (1397). PMBOK project management knowledge configuration guide, 6th edition and agile practical guide, first edition, Dibagran Cultural and Artistic Institute, Tehran.
 11. Project Management Institute. PRACTICEPractice standard for scheduling (PMBOK ® Guide) Second Edition. Newtown Square, PA. (2011).
 12. Leach, L. P. (2005). Critical Chain Project Management 2nd Edition. Artech House. Norwood MA.
 13. Ghoddosi, P. (1398). Planning and control of construction projects, third edition, Iran University of Science and Technology publications.
 14. Gerk, J. E. V., & Qassim, R. Y. (2008). Project acceleration via activity crashing, overlapping, and substitution. IEEE Transactions on engineering management, 55(4), 590–601.
 15. Hillier, F. S. (1967). Introduction to operations research.
 16. Kiran, D. R. (2017). Total Quality Management: An Overview. Total Quality Management, 1–14.
 17. Saminejad, J. (1390). Providing a framework to increase the potential of simultaneity in two-factor projects, Master’s Thesis, Amir Kabir University, Faculty of Civil Engineering, Bahman.
 18. E, N., S, S., & M., S. (1394). Designing and explaining the mathematical model of time compression in CPM networks considering the activities quality index. In 11th International Project Management Conference, Tehran.
 19. A, J. N., M, S., & A, A. (1381). Time-Cost-Quality Optimization Using Adaptive Network Direct Search Algorithm. In 5th National Congress of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
 20. S, E., V, A., & H., J. (1392). Balance of cost, time and quality criteria in a CPM network using fuzzy logic and genetic algorithm. In 24th Journal of Industrial Engineering and Production Management, Autumn (pp. 362–376).
 21. Baccarini, D., & Archer, R. (2001). The risk ranking of projects: a methodology. International Journal of Project Management, 19(3), 139–145. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00074-5
 22. Lakshminarayanan, S., Gaurav, A., & Arun, C. (2010). Multiobjective optimization of time-cost-risk using ant colony optimization. International Journal of Project Planning and Finance, 1(1), 22–38.
 23. H., A. (1380). Project Management Knowledge Standard. 6th Edition, Hami Publications.