ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل، مهندسین مشاور توپکا، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور توپکا، مشهد، ایران

3 معاون فنی و توسعه سازمان مدیریت حمل ‎و نقل بار درون ‎شهری شهرداری، مشهد، ایران

4 کارشناس مطالعات حمل و نقل و ترافیک سازمان مدیریت حمل ‎و نقل بار درون ‎شهری شهرداری، مشهد، ایران

چکیده

بر اساس طرح مجوز مکانی- زمانی در شهر مشهد، تردد وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین در محدوده های مشخصی از شهر که عمدتاً شامل محدوده مرکزی می شود، تنها از ساعت 22 الی 9 روز بعد مجاز است. این امر موجب جایگزین شدن تعداد بیشتر وسایل نقلیه باری سبک با تعداد کمتر وسایل نقلیه باری سنگین و نیمه سنگین می شود و در صورت عدم اعمال طرح محدودیت زمانی – مکانی، با فرض ثابت ماندن تناژ بار جابجا شده، تعداد وانت ها کاهش یافته و تعداد وسایل نقلیه باری سنگین و نیمه سنگین افزایش می یابد. لیکن، میزان کاهش در تعداد وانت ها بیشتر از تعداد افزایش در تعداد سایرین است. هدف از این مطالعه بررسی نتایج اعمال محدودیت و تغییر در ترکیب ناوگان باری از نقطه نظر ترافیکی، زیست محیطی و ایمنی است. بدین‎منظور از نسخه 8.01 نرم افزار شبیه ساز ترافیکی ایمسان استفاده شده است. در خصوص اثرسنجی تغییرات مذکور، دو سناریو شرایط وضع موجود و شرایط عدم اعمال محدودیت زمانی – مکانی شبیه سازی گردید و نتایج حاصل نشان داد که اگرچه در حالت اعمال محدودیت مکانی-زمانی، پارامترهای ترافیکی، زیست محیطی و ایمنی به بهبود می یابد اما این بهبود به میزان بسیار اندکی می باشد. این نتیجه را می توان ناشی از دو علت دانست: در بافت محدوده مرکزی شهر مشهد، شبکه معابر کم ظرفیت و سطح سرویس نامناسب می باشد، لذا حتی در صورتی که محدودیت اعمال نشود، وسایل نقلیه باری سنگین به جز در موارد ضروری تمایلی به عبور از این محدوده ندارند. همچنین با توجه به کنترل و اعمال قانون ضعیف و عدم در اختیار داشتن تجهیزات هوشمند کافی، تعداد تخلفات بالا بوده و این محدودیت به طور کامل اجرا نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Heavy and Semi-Heavy Cargo Fleets urban Restriction Policies (A Case Study of Traffic Red Zone of Heavy and Semi-Heavy Cargo Fleets in the Mashhad)

نویسندگان [English]

 • Zahra Sartibi 1
 • Nafiseh sadat Alavi 2
 • Mohsen Palizvan 3
 • maryam sokhansanj 4

1 Senior Expert in Transportation Planning, TOPEKA Consulting Engineers, Mashhad, Iran

2 Expert in Road and Transportation, TOPEKA Consulting Engineers, Mashhad, Iran

3 Technical and Development Deputy, Intra-City Cargo Transportation Management Organization, Mashhad, Iran

4 Expert in Transportation Studies, Intra-City Cargo Transportation Management Organization, Mashhad, Iran

چکیده [English]

According to the temporal-spatial limitation plan in Mashhad, the traffic of heavy and semi-heavy vehicles in certain areas of the city, which mainly includes the central area, is only allowed from 10:00 PM to 9:00 AM. This leads to the replacement of more light cargo vehicles with fewer heavy and semi-heavy cargo vehicles. On the other side, if this limitation plan is not applied, assuming the constant tonnage of the transported cargo, the number of pickups will decrease while the number of heavy and semi-heavy cargo vehicles will increase. However, the decrease in the number of pickups is more than the increase in the number of others. The main purpose of this study is to investigate the results of restrictions and changes in the composition of the cargo fleet from the traffic, environment and safety point of view. For this purpose, version 8.01 of Aimsun traffic simulator software was used. To evaluation of the effectiveness of the mentioned changes, two scenarios were simulated: the existing situation and the condition of not applying temporal-spatial restrictions. The results showed that in the case of applying restrictions, traffic, environmental and safety parameters are improved. But this improvement is very small. This can be seen as the result of two reasons: most of the road network in the central area of Mashhad is low-capacity with an inappropriate level of services, therefore, even if the restriction is not applied, heavy goods vehicles, except in necessary cases, don't willing to cross this area. Also, due to the weak control and the lack of enough smart equipment, the number of violations is high and this plan is not fully implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Temporal-spatial limitation plan
 • Heavy and semi-heavy cargo vehicles
 • Pickups
 • Traffic simulator
 • Mashhad city
 1. Atiyesaz Consulting Engineers, 1388 , “Revision and development of the prohibited traffic area of Mashhad city”, Client: Mashhad Transport and Traffic Organization, Persian.

  Ghaemi, Ali, 1393, “Evaluating the impact of heavy vehicles on the traffic flow and the amount of emissions caused by it in urban networks using traffic simulation”, transportation engineering journal, 4th edition, Persian.

  Iran University of Science and Technology, Office of Scientific and Industrial Cooperation of Transportation Research Center, 1390, “Studies of the master plan of cargo transportation in Mashhad”, Persian.

  Javanbakht, Rasul, 1395, “Prediction of driving violations based on personality traits and excitement seeking of drivers”, Persian.

  Mashhad Transport and Traffic Organization, 1400, “Transportation and traffic statistics of Mashhad city”, Mashhad, Persian.

  Moghaddari, Ali, 1398, “Modeling the violations of heavy fleet drivers using the driving behavior questionnaire”, Persian.

  Naeemi, Jaber, 1395, “Analysis of the contribution of the vehicle type at fault in the accident", 2nd International Conference on Urban Planning, Management and Urban Development, Shiraz, Persian.

  Sabur, Hadi, 1396, “Investigating the impact of traffic violations on traffic performance measures based on simulation studies (Mashhad city case study)”, Persian.

  1. Schroeder, 2014, "Application of AIMSUN microsimulation model to estimate emissions on signalized arterial corridors," Transportation Research Record, pp. 75-86.

  tinnews.ir