| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

سیستم حمل‌و‌نقل مهم‌ترین عامل در توسعه کشور است. باید توجه داشت که فعالیت‌های حمل‌و‌نقلی، به صورت اساسی و زیربنایی است و سبب رشد اقتصادی در کشور می‌شود. حمل‌ونقل ریلی یکی از شیوه‌های قدیمی جابه‌جایی مسافر و کالا است و از محبوبیت بالایی برخوردار است. از دلایل محبوبیت آن کاهش آلودگی هوا، توسعه پایدار، کاهش هزینه، امنیت بالا و.... می‌توان نام برد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل محیطی مؤثر بر افزایش تعداد مسافر در سیستم حمل‌ونقل ریلی است. در این تحقیق عامل‌های مختلفی برای بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تعداد مسافران بررسی شده است که در نهایت متغیرهای معنادار مورد استفاده در این پژوهش شامل تعداد واگن مسافری در سرویس و ذخیره، مصرف انواع روغن، تعداد کل واگن مسافری و متوسط سیر سفر است. با توجه به نتایج بدست آمده، متغیر تعداد واگن مسافری در سرویس و ذخیره اثر بسزایی را در افزایش تعداد مسافران در طول سال‌های گذشته دارند. بنابراین توجه به اثرات این دو متغیر در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تعداد مسافران در سیستم حمل‌ونقل ریلی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Influential Factors on the Increase of Passenger Numbers in Rail Transportation

نویسندگان [English]

  • Hadis Ramezannezhad Koutenaei 1
  • Reza Amin 2
  • Ali Khodaii 3

1 M.Sc. student, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

2 M.Sc. graduate, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Full professor, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The transportation system stands as a pivotal factor in a nation's development. It is imperative to underscore that transportation activities form the bedrock of infrastructure, fostering economic growth within a country. Rail transportation, as an age-old method for conveying passengers and goods, remains widely embraced. Its popularity is rooted in various factors, encompassing the abatement of air pollution, contributions to sustainable development, cost-effectiveness, and heightened security measures, among others. This research endeavors to scrutinize the environmental influences contributing to the upsurge in passenger numbers within the rail transportation system. The study encompasses a thorough investigation of diverse factors influencing the increment in passenger numbers. Key variables integral to this research comprise the quantity of passenger cars in active service and storage, the consumption of various types of oil, the aggregate count of passenger cars, and the average journey distance. Upon analyzing the findings, it is evident that the variable denoting the number of passenger cars in service and reserve exerts a noteworthy impact on the escalation of passenger numbers over recent years. Consequently, a strategic focus on these variables during long-term planning and policymaking holds the potential to augment passenger figures in the rail transportation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rail transportation
  • Passenger numbers
  • Environmental influences
  • The number of passenger cars
  • Policymaking