| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی مهندسی عمران-سازه
Investigation of Progressive Collapse in Cable-stayed Bridges

رضا بذرگری؛ آرین سیلانی؛ سعیده ضیا دیدگان؛ سید آرین شجاعی

دوره 5، شماره 7 ، مهر 1402، صفحه 11-37

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.421720.1228

چکیده
  Today, controlling of structures’ progressive collapse decreases damages while natural and unnatural events happen. This issue requires deliberation and consideration for cable-stayed bridges which their utilization in the country is going to increase, so by taking previous surveys into consideration, the best design for the cable-stayed bridge is gained. In this study, the structure’s progressive collapse is investigated by alternative load path method. In this method there is an effort to make certitude about the appropriate joint between vertical and horizontal components, in a way ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-سازه
مدلسازی تاثیر الیاف بر ضریب پواسن در بتن خود تراکم

هامون فتحی؛ محمد یوسفی نژاد

دوره 5، شماره 7 ، مهر 1402، صفحه 38-46

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.419946.1223

چکیده
  مقاله حاضر به مطالعه تحقیقات تجربی در مورد اثرات الیاف بر کرنش و نسبت پواسون بتن خود تراکم (SCC) می‌پردازد. آزمایش بر روی 48 نمونه بتن مکعبی و 68 نمونه استوانه‌ای استاندارد از 4 مخلوط مختلف با مقاومت‌های فشاری 25، 28، 30 و 33 مگاپاسکال انجام شد. درصد الیاف در مخلوط ها از 0 به 12 افزایش می یابد. کرنش های محوری و جانبی نمونه ها به طور همزمان با توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
پیشنهاد رابطه‌ی سختی خاک زیر پی برای درنظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه

مروارید حاجیان؛ رضا عطارنژاد

دوره 5، شماره 7 ، مهر 1402، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.420633.1227

چکیده
  اندرکنش خاک و سازه از چالش‌های بسیار مهم در طراحی سازه‌ها است که می‌تواند پاسخ‌ لرزه‌ای سازه‌ها را به طور قابل توجهی تغییر دهد. در هنگام وقوع زلزله رفتار خاکِ زیر سازه نقش مهمی در پاسخ سازه ایفا می‌کند و مشخصات دینامیکی سازه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین در سازه‌های ویژه نیاز به مدل‌سازی دقیق‌تر محیط خاک است. در کاربردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-محیط زیست
ارزیابی زیست محیطی بهسازی بهره برداری سامانه های توزیع آب کشاورزی با روش ارزیابی چرخه عمر(مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد اصفهان)

مینو جعفری؛ جابر سلطانی؛ سیدمهدی هاشمی شاهدانی؛ محمدجواد منعم

دوره 5، شماره 7 ، مهر 1402، صفحه 61-79

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.422692.1229

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اصلی معرفی یک روش ارزیابی زیست محیطی جهت مقایسه گزینه های بهسازی بهره برداری سامانه های توزیع آب سطحی در شبکه های آبیاری و زهکشی انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین حاکی از تمرکز روش های ارزیابی عملکرد، مدل های تصمیمگیری و توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیم مبتنی بر مدل سازی های هیدرولیکی، ارزیابی فنی محور و گاها ارزیابی ...  بیشتر