| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
Influential study of differential parameters in order to election of the type of special pumping stations and the suitable electric pumps

روزبه اقامجیدی

دوره 5، شماره 6 ، شهریور 1402، صفحه 11-34

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.408120.1217

چکیده
  The pumping station is a collection of pumps, driving forces and auxiliary equipment e.g., collector system, power supply system, and control and protection systems. Small pumping stations are usually designed in the simplest possible way for the ease of operation of auxiliary equipment. However, as the capacity of the pumping station increases, the technical complexity and design of peripheral equipment increases, which requires its own design according to the conditions, type of work, and location of the project. The choice of the type of station building, the type and capacity of the main and ...  بیشتر

مطالعه موردی
بررسی نقش تاثیر دوربین‌های کنترل سرعت بر بازدارندگی تخلفات رانندگی و کاهش تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: محور ترانزیت زنجان _ خرمدره و بالعکس)

نجیبه عزیزی؛ رضا اکبری غیبی

دوره 5، شماره 6 ، شهریور 1402، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.409060.1218

چکیده
  امروزه حمل و نقل مقوله‌ای است که هر فردی به نحوی با آن ارتباط مستقیم دارد و به موازات رشد و توسعه شهرها نیاز به خدمات و تسهیلات همگانی نیز افزایش یافته است. از طرفی با توجه به افزایش جمعیت، شبکه حمل و نقل جاده‌ای و همچنین وسایل نقلیه که باعث مشکلات جدی حمل و نقل از قبیل تصادفات، ترافیک و تخلفات جاده‌ای شده است، ضرورت دارد سیاست سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و پیش‌بینی شدت تصادفات جاده‌ای با استفاده از مدل لوجیت دودویی: مطالعه موردی داده‌های تصادفات رانندگی کشور کانادا سال 2019

سید امین نعمتی؛ رضا امین؛ علی خدائی

دوره 5، شماره 6 ، شهریور 1402، صفحه 45-57

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.409086.1219

چکیده
  تحقیق حاضر بر روی مدل لوجیت دودویی برای پیش‌بینی احتمال مرگ رانندگان در تصادفات جاده‌ای تمرکز دارد. در این تحقیق، از داده‌های تصادفات رانندگی جاده‌ای کشور کانادا استفاده شده است. این داده‌ها در سال 2019 توسط پلیس راه جمع‌آوری شده‌اند و در پایگاه ملی داده‌های تصادفات ثبت شده‌اند. متغیر وابسته در این مدل شدت تصادف می‌باشد که یک ...  بیشتر

یادداشت فنی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
مروری بر مدیریت پروژه‌های عمرانی براساس معیارهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)

هانا سادات قربانی سا

دوره 5، شماره 6 ، شهریور 1402، صفحه 58-68

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.419956.1224

چکیده
  امروزه بخش بسیار بزرگی از سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای در حال توسعه به طرح‌‌های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه‌‌های عمرانی می‌‌باشد.به طور کلی هر نوع حادثه، بیماری‌‌های شغلی و آسیب‌‌های زیست محیطی خسارات بسیار زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را به طور مستقیم ...  بیشتر